Novela zákona o ochrane osobných údajov od 15. apríla 2014

Dňa 11. apríla 2014 vyšiel v Zbierke zákonov SR pod číslom 84/2014 Z. z. zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Aké zmeny prináša

Redakcia 13. 05. 2014 2 min.
Ochrana osobných údajov Ochrana osobných údajov Railway switch from 4freephotos.com

Zmeny, ktoré novela prináša

Novela zákona o ochrane osobných údajov mení obligatórnosť ukladania pokút na možnosť (fakultatívnosť) ich uloženia. Takisto znižuje hornú hranicu jednotlivých pokút (z 5.000 EUR na 3.000 EUR pri vymedzených porušeniach zákona; z 80.000 EUR na 50.000 EUR pri závažnejších porušeniach, z 300.000 eur na 200.000  pri najzávažnejších porušeniach vymedzených v zákone).

Ďalej v rámci definície oprávnenej osoby nahrádza slovné spojenie „pracovný pomer“ pracovnoprávnym vzťahom, pretože oprávnenou osobou, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi nemusí byť len osoba v pracovnom pomere, ale môže ísť napr. aj o osoby, ktoré vykonávajú prácu v rámci dohôd o vykonávaní práce mimo pracovného pomeru. Novela taktiež vypúšťa priame sankcionovanie oprávnenej a zodpovednej osoby.

Pokiaľ ide o rozsah poučovacej povinnosti, zužuje sa jej obsah na nevyhnutnú mieru pri zachovaní požiadavky smernice 95/46/ES.  Prevádzkovateľ je povinný o poučení oprávnenej osoby vyhotoviť záznam, ktorý je v prípade potreby povinný hodnoverne preukázať, no novela už neurčuje obligatórne náležitosti tohto záznamu.