Novela zákona o zájazdoch. Musím prijať voucher?

Posledné zmeny v celosvetovej situácií postihli všetky oblasti nášho života, vrátane cestovania. Zatiaľ čo posledné roky popularita cestovných zájazdov rástla, dnes cestovateľom odporúča tráviť letné dovolenky v rámci hraníc svojej krajiny. Mnohí cestovatelia však už mali svoje zájazdy úplne alebo aspoň čiastočne uhradené, a tak vznikla pre zákonodarcov otázka, ako tieto právne vzťahy v čase krízy, súvisiacej s COVID – 19, vyriešiť. V našich podmienkach je výsledkom novela zákona o zájazdoch, ktorá situáciu občanov rieši nasledovne.

Redakcia 09. 06. 2020 6 min.

Najprv má cestujúci na výber

Celý proces, na ktorého konci by mali byť zabezpečené práva spotrebiteľov a zachovaná ekonomická životaschopnosť cestovných kancelárií, sa začína nemožnosťou realizovať zájazd kvôli situáciám, ktoré vyvolalo ochorenie COVID – 19. V takom prípade začína proces dohody medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcim, na ktorého začiatku dostane cestujúci na výber medzi zmenou zmluvy o zájazde alebo medzi náhradným zájazdom.

Zmena zmluvy o zájazde v praxi znamená vytvorenie alternatívy voči pôvodnému zájazdu, s ktorou cestujúci súhlasí. Zmena sa môže týkať dĺžky, miesta zájazdu alebo jeho iných atribútov. Z praktických dôvodov cestovné kancelárie najčastejšie ponúkajú zájazdy v rovnakej dĺžke na Slovensku alebo v krajinách, ktoré ochorenie zvládajú veľmi dobre. Ak s takouto alternatívou cestujúci súhlasí, dôjde k zmene pôvodnej zmluvy o zájazde, pričom jej nové znenie bude pre obe strany záväzné, a to aj po skončení krízového stavu. Rozdiel v cene pôvodného a nového zájazdu si medzi sebou strany vyrovnajú.

Ak s takouto alternatívou cestujúci nesúhlasí, zašle mu cestovná kancelária oznámenie o náhradnom zájazde. Najčastejšie k tejto situácií môže dôjsť v prípadoch zájazdov, ktoré sa majú uskutočniť až v druhej polovici tohto či budúceho roka, resp. sú v destináciách menej postihnutých pandémiou a cestujúci chce počkať, ako sa situácia v danej oblasti vyvinie. V takom prípade mu má cestovná kancelária doručiť oznámenie v písomnej forme spôsobom, ktorým bola doručená pôvodná zmluva o zájazde. Obe strany sa z praktických dôvodov môžu dohodnúť aj na inom spôsobe doručenia, napr. poštou alebo mailom. Takéto oznámenie by podľa zákona malo obsahovať súhrn všetkých platieb, ktoré už za zájazd cestujúci vyplatil, teda buď cenu zájazdu alebo výšku uhradenej zálohy. Tiež by sa v ňom mala nachádzať informácia, že základné znaky služieb cestovného ruchu, ktoré zmluva o zájazde obsahuje, môžu byť po dohode medzi stranami zmenené. Medzi základné znaky zaradzujeme najmä cieľovú destináciu, dátum nástupu a ukončenia zájazdu či program, ktorý má cestujúci  absolvovať. Oznámenie by malo tiež jasne obsahovať aj vymedzenie práva cestujúceho zmluvu o zájazde postúpiť tretej osobe, a to aj po tom, čo mu cestovná kancelária oznámi poskytnutie náhradného zájazdu. Dôvodom takéhoto oznámenia je teda predovšetkým právna istota cestujúceho, preto je vhodné sa o jeho zaslaní u cestovnej kancelárie informovať, prípadne od nej žiadať doplnenie týchto údajov. V prípade potreby totiž môže slúžiť ako dôkazný materiál.

Dva režimy odmietnutia poskytnutia náhradného zájazdu

Ak cestujúcemu ani jedna z uvedených možností nevyhovuje a chce radšej svoje peniaze späť, musí informovať o tomto svojom rozhodnutí cestovnú kanceláriu. Lehota na strane cestujúceho ako aj ďalší postup sú upravené dvomi spôsobmi.

Kratší proces absolvujú osoby, ktoré spadajú do zvýhodnenej kategórie cestujúcich. Tam novela zákona zaradila:

  • Osoby, ktoré z dôvodu ochorenia COVID- 19 prišli o zamestnanie a sú vedené na úradoch práce. Splnenie tejto podmienky sa dokazuje písomným oznámením o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
  • SZČO a jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorým bol priznaný príspevok v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu alebo odstránenia ich následkov. Aj tu sa musia cestujúci preukázať potvrdením o priznaní uvedeného príspevku.
  • Osamelý rodič, ktorému bolo priznané pandemické ošetrovné. Túto skutočnosť cestujúci preukáže potvrdením o priznaní nároku na dané ošetrovné a čestným vyhlásením o tom, že je osamelým rodičom.
  • Tehotná žena, ktorá v čase do 31.8.2020 nebude môcť z objektívnych príčin flexibilne cestovať. Túto skutočnosť preukáže lekárskym potvrdením.
  • Osoba vo veku 65 a viac rokov, ktorá svoj vek preukazuje platným občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti.

Takéto vymedzenie zvýhodnenej skupiny zákonodarca zdôvodňuje buď objektívnymi zdravotnými dôvodmi, ako je to v prípade tehotných žien alebo v prípade reálneho ohrozenia dôchodcov nad 65 rokov alebo zvýšenou finančnou tiesňou ostatných osôb.

Ak cestujúci teda patrí do danej skupiny výnimiek, môže oznámenie o náhradnom zájazde odmietnuť písomnou formou, a to do 14 dní odo dňa jeho doručenia. V takom prípade mu cestovná kancelária bezodkladne vyplatí všetky platby, ktoré od neho prijala a to najneskôr do 14 dní od doručenia jeho písomného odmietnutia náhradného zájazdu.

Ak sa však v tejto skupine cestujúci nenachádza, neznamená to, že musí prijať ponúknutý náhradný zájazd. Aj v takomto prípade má cestujúci nárok na vrátenie peniazí, avšak za iných podmienok. V tomto prípade nezáleží na dôvode, pre ktorý sa cestujúci rozhodol necestovať. Stačí ak najneskôr do 30 dní pred začatím zájazdu cestovnú kanceláriu písomnej informuje o tom, že sa zájazdu nezúčastní. Počas prvých 30 dní účinnosti novely zákona sa táto lehota skracuje len na 15 dní pred začatím zájazdu. Cestujúcemu túto informačnú povinnosť ukladá zákon a viaže na ňu ďalší proces, preto je nutné, aby cestujúci dbal na jej dodržanie a toto oznámenie zaslal cestovnej kancelárií čím skôr. Nasleduje ponuka odkladu plnenia zájazdu zo strany cestovnej kancelárie. V praxi to znamená, že sa cestujúci môže ešte stále s cestovnou kanceláriou dohodnúť najneskôr do 31.8.2021 na náhradnom plnení alebo si na svoje finančné prostriedky počká, a to najneskôr do 14.9.2021, ktorý zákonodarca stanovil ako najneskorší termín vyplatenia cestujúcich. V praxi tak cestovné kancelárie budú uvedené finančné prostriedky s najväčšou pravdepodobnosťou vyplácať cestujúcim postupne, najneskôr do jesene budúceho roka. Uvedený termín je pre ne totiž zo zákona záväzný a jeho nedodržanie trestné.

Čo so skupinovými zájazdmi?

Uvedené postupy sú jasné ak sú cestujúci jednotlivci. V takom prípade si iba skontrolujú, podľa ktorého z dvoch uvedených režimov, majú postupovať. Nejasnosti môžu nastať v prípade ak si zájazd objednala dvojica alebo skupina ľudí, z ktorých jeden alebo viacerí patria do zvýhodnenej skupiny. V takom prípade rozhoduje, ktorá osoba zájazd objednávala. Ak patrí do skupiny osôb, na ktoré sa vzťahuje výnimka, bude jej vrátená cela suma zájazdu, na ktorú má ako objednávateľ nárok. V takom prípade sa na ňu vzťahuje prvý postup a skrátená lehota vyplatenia uhradenej sumy zájazdu. Ak sa však na objednávateľa výnimka nevzťahuje, je možné tento skrátený postup využiť iba pri tých členoch skupiny, ktorí pod uvedenú výnimku patria. Ostatní členovia zájazdu si budú musieť na vyplatenie zo strany cestovnej kancelárie počkať v rámci vyššie uvedených termínov.

Autor: Kamila Olahová, redaktorka Právnych Novín