Novelou zákona o obecnom zriadení sa môže znížiť počet obecných poslancov

Účelom navrhovanej právnej úpravy je flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania zákona v podmienkach územnej samosprávy.

Novelou zákona o obecnom zriadení sa môže znížiť počet obecných poslancov

Národná rada SR vo štvrtok 30. novembra 2017  posunula do druhého čítania návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

Podľa návrhu by sa mal racionálne zníži počet poslancov obecných (mestských) zastupiteľstiev, najmä v mestách a vo väčších obciach od najbližších všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí:

  • do 100 obyvateľov obce 3 poslancov,
  • d 101 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
  • od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
  • od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
  • od 3 001 do 10 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
  • od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
  • od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 13 až 17 poslancov,
  • od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 17 až 21 poslancov,
  • nad 100 000 obyvateľov obce 21 až 25 poslancov.

Upraví sa poskytovanie odmien poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj členom komisií obecného zastupiteľstva a členom výborov mestských častí, ktorí nie sú poslancami, a to ustanovením primeraného finančného limitu v príslušnom kalendárnom roku. Pri  poslancoch obecných zastupiteľstiev  môže byť odmena najviac jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny v kalendárnom roku.

Zavádza sa tiež nový inštitút a to pričlenenie k inej  (susediacej) obci, ak v dvoch po sebe nasledujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí nemá obec zvolené svoje orgány, teda starostu obce ani obecné zastupiteľstvo, v dôsledku čoho nemôže plniť niektoré zákonom ustanovené úlohy.

Novela by mala účinnosť nadobudnúť 1. marca 2018.

Zdroj: MV SR