Novinky zo Sociálnej poisťovne

V dnešnom článku vám prinášame najnovšie zmeny Sociálnej poisťovne. Prečítajte si, ako možno urýchliť žiadosť o ošetrovné a prečo dôchodca – živnostník nemá automaticky úľavu z odvodov.

Martina Vanc 03. 11. 2020 3 min.

Urýchlenie podania žiadosti o ošetrovné

Poistenci môžu pri žiadosti o pandemické ošetrovné využiť elektronickú komunikáciu. Tento postup Sociálna poisťovňa odporúča z dôvodu rýchlejšieho spracovania žiadostí a tým aj skoršieho vyplatenia dávky poistencom.

Tie osoby, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku cez portál slovensko.sk, použijú na odoslanie žiadosti formulár na https://ocr.vicepremier.sk/portal. Na konci formulára je potrebné zadať SMS overovací kód, ktorý si podľa pokynov v žiadosti nechajú osoby zaslať na svoj mobilný telefón, a žiadosť odoslať do Sociálnej poisťovne.

Pre tých, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na Ústrednom postáli verejnej správy, platí štandardný elektronický postup – pomocou elektronického občianskeho preukazu sa prihlásia na https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr#sEid a po vyplnení odošlú, čím sa žiadosť doručí do elektronickej schránky Sociálnej poisťovne. Netreba zabudnúť aj na vyplnenie Čestného vyhlásenia k žiadosti o ošetrovné, ktoré sa rovnako nachádza na priloženom linku.

Úľava z odvodov pre dôchodcu – živnostníka nie je samozrejmosťou

Odvodová úľava vo forme výnimky z platenia poistného sa nevzťahuje na dôchodcov živnostníkov alebo iných samostatne zárobkových osôb („SZČO“). Úľava sa vzťahuje len na tých dôchodcov, ktorí pracujú na základe dohôd mimo pracovného pomeru – napr. dohoda o vykonaní práce a pod. Ak dôchodca SZČO pracuje zároveň aj na niektorú z dohôd, môže si uplatniť úľavu z platenia poistného z maximálne jednej dohody, na základe ktorej má príjem najviac 200,- eur. Ak osoba spĺňa tieto podmienky, o uplatnení výnimky písomne upovedomí zamestnávateľa. Úľavu si môžu požiadať poberatelia dôchodku:

  • predčasného starobného a starobného,
  • invalidného,
  • výsluhového,
  • invalidného výsluhového.

Na Slovensku počas augusta tohto roku pracovali až 145 652 starobných dôchodcov, 1 379 predčasných starobných dôchodcov a 101 337 invalidných dôchodcov.

Neodovzdané povinné výkazy

Až 5 873 zamestnávateľov musela Sociálna poisťovňa v mesiaci október upozorniť na neodovzdané povinné mesačné výkazy zamestnancov za august/2020. Upozornenie zaslala Sociálna poisťovňa prostredníctvom SMS alebo e-mailu, návratnosť bola 827 dodatočne zaslaných výkazov (len 14% z celkového počtu neodovzdaných). Pandemická situácia nemá vplyv na povinnosť vykazovať mesačné poistné, naďalej platia zákonom stanovené termíny a forma.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zasielanie notifikácií je ústretovou službou slúžiacou na upozornenie nesplnenia zákonných povinností. Využívať ju môžu všetci zamestnávatelia, ktorí majú v Sociálnej poisťovni nahlásené mobilné telefónne číslo alebo e-mail.

Poistné SZČO a odklad daňového priznania

Pri stanovení momentu na posúdene vzniku, zániku alebo trvania povinného sociálneho poistenia SZČO bude Sociálna poisťovňa vychádzať z lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019, ktorá trvala do 02. novembra. Povinné sociálne poistenie sa tak bude posudzovať k 01. februáru 2021.

Ak je príjem SZČO vyšší ako 6 078,- eur, vznikne jej povinné poistenie k 01. februáru 2021. Ak je tento príjem nižší ako stanovená hranica, povinne poistenie SZČO zanikne 31. januára 2021.

Vznik a trvanie povinného poistenia SZČO bude Sociálna poisťovňa oznamovať do 22. februára 2021. V oznámení sa bude nachádzať aj informácia o výške nového poistného vypočítaného na základe údajov z daňového poistenia za rok 2019.