Novinky zo Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa informovala o novinkách, ktoré platia od začiatku nového roka 2021. Prečítajte si, akú pomôcku možno využiť pri platení poistného a aké platia nové vymeriavacie základy, ale aj aký nový druh ošetrovného začne poisťovňa priznávať od apríla tohto roka.

Martina Vanc 13. 01. 2021 3 min.

Tabuľka platenia poistného

Poistenci a odvádzatelia poistného majú možnosť od nového roka využiť tabuľku platenia poistného, ktorú nájdete tu. V tabuľke nájdete percentuálne sadzby poistného za rôzne druhy poistenia, od nemocenského cez dôchodkové, invalidné, garančné, nezamestnanecké, úrazové až po rezervný fond solidarity. Túto pomôcku možno využiť z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa, povinne poistenej SZČO a dobrovoľne poistenej osoby (DPO).

V tabuľke sa nachádzajú aj výpočty pre jednotlivé druhy poistenia z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu. Pod tabuľkou sa nachádzajú informácie o minimálnom a maximálnom vymeriavacom základe, o poistnom, ktoré platí štát, o jednotnej sadzbe úrazového poistenia a pod.

Nové vymeriavacie základy

Od 01. januára 2021 platia nové vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie. Pre SZČO a DPO sa zvyšuje nasledovne:

  • minimálny vymeriavací základ sa z pôvodných 506,50 eur zvyšuje na 546,- eur,
  • maximálny vymeriavací základ sa z pôvodných 7 091,- eur zvyšuje na 7 644,- eur.

Minimálne poistné pre SZČO sa stanovuje na 180,99,- eur, pre DPO, ktorá je poistená dobrovoľne dôchodkovo, v nezamestnanosti a nemocensky, predstavuje minimálne poistné 191,91,- eur.

SZČO obdržia písomnú informáciu o novej výške poistného v priebehu mesiaca január 2021 a prvé poistné v novej výške za mesiac január uhradia do 08. februára 2021.

„Zároveň pripomíname SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020, najneskôr do 2. novembra 2020, že vznik, zánik, resp. trvanie povinného sociálneho poistenia sa im bude posudzovať k 1. februáru 2021. Vznik, zánik, resp. trvanie povinného poistenia SZČO od 1. februára 2021 aj s určením výšky „nového“ poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019 im Sociálna poisťovňa písomne oznámi do 22. februára 2021,“

upozorňuje Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle.

Nový druh dávky – dlhodobé ošetrovné

Od apríla 2021 začne Sociálna poisťovňa vyplácať nový druh nemocenskej dávky. Dlhodobé ošetrovné budú môcť získať osoby, ktoré sú nemocensky poistené a zároveň ošetrujú v domácom prostredí blízku osobu. Blízkou osobou sa rozumie príbuzní v priamom rade, súrodenci, manželia a rodičia manželov.

Ošetrovné sa bude priznávať vo výške 55% hrubej mzdy zamestnanca (resp. vymeriavacieho základu SZČO) po dobu až 90 dní. Tento nový druh dávky má za účel pokryť stratu príjmu počas starostlivosti o príbuzného. Pripúšťa sa aj možnosť, aby sa pri starostlivosti vystriedali viacerí poistenci spravidla po 30 dňoch.

Jednou z podmienok je, aby osoba, o ktorú je potrebné sa starať, ukončila hospitalizáciu v minimálnom trvaní 5 dní, alebo aby osoba bola paliatívnym pacientom. Opodstatnenosť osobnej starostlivosti bude potvrdzovať príslušný lekár.

Predĺženie doby opatrovania člena rodiny

Medzi novinkami je aj predĺženie OČR, ktorá trvá najdlhšie 10 dní. Od 01. apríla 2021 sa bude ošetrovné v prípade OČR vyplácať v predĺženej dobe, ktorou bude najviac 14 dní.