Novodobé otroctvo: obchodovanie s ľuďmi na Slovensku v roku 2013

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality poskytlo správu za rok 2013 o stave programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľudmi. Čo prezradila predmetná správa? Dotýka sa obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania či nútenej práce aj Slovenska? V ktorom kraji je najviac obetí obchodovania s ľuďmi a aký je ich celkový (ne)reálny počet?

Redakcia 06. 03. 2014 4 min.
obchodovanie s ľuďmi obchodovanie s ľuďmi Green eye from 4freephotos.com

Novodobé otroctvo

Novodobé otroctvo ako synonymum obchodovania s ľuďmi je zaiste globálnym problémom, ktorý sa však dotýka aj SR. Posledná „legálna“ podoba otroctva bola zrušená v roku 1980 v Mauretánii. Nelegálny obchod vo forme obchodovania s ľuďmi je problémom aj Slovenskej republiky, najmä ako krajiny tranzitnej a zdrojovej. Samotné obchodovanie s ľuďmi najčastejšie začína náborom alebo ponukou pracovnej príležitosti a v drvivej väčšine prípadov je ponuka spojená s cestou do zahraničia. Organizované skupiny zamerané na obchodovanie s ľuďmi, pre ktoré je obchodovanie s ľuďmi zárobkovou činnosťou, zneužívajú najmä absenciu informácií, nevzdelanosť alebo ťažkú sociálnu, ekonomickú situáciu obete. Zväčša nejde o konanie spojené s násilím. Osoby na základe vidiny lákavej práce, preplatenia nákladov spojených s cestou do zahraničia samé súhlasia s falošnými ponukami. Veľká hrozba takéhoto obchodu sa dotýka aj mladých žien, ktoré sú náchylnejšie na  lákadlo v podobe výhodného sobáša a následného „luxusného a pohodlného“ života bez starostí v zahraničí.

Trestný čin obchodovania s ľuďmi

Slovenský Trestný zákon v osobitnej časti (v prvom diely druhej hlavy) upravuje skutkovú podstatu trestného činu obchodovania s ľuďmi (§ 179), takže takéto konanie je v SR trestné a páchateľ za takýto čin môže dostať najmenej štyri roky a najviac 25 rokov (alebo doživotie) trestu odňatia slobody. Celý tento diel obsahuje trestné činy proti slobode a je odrazom implementácie Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, s ktorým vláda SR vyslovila súhlas 20. júna 2001.

Slovenské obete obchodovania s ľuďmi

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na základe programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi („program“) od roku 2008 do roku 2013 pomohlo už 151 osobám, ktoré samé prejavili záujem o vstup do spomínaného programu. Táto správa teda nedáva reálny pohľad na skutočnosť koľko osôb sa fakticky stalo obeťami obchodovania s ľuďmi. Spomínaný program zabezpečuje pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi najmä vo forme finančnej podpory, sociálnej pomoci, psychoterapeutických služieb, právneho poradenstva, zdravotnej starostlivosti, rekvalifikačných kurzov, 90 dňovej doby krízovej starostlivosti, pomoci pri dobrovoľnom návrate do SR a podobne. Počas roka 2013 bolo do programu zaradených 30 osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc. Celkovo ak rátame osoby, ktoré boli zaradené do programu aj v predchádzajúcich rokoch sa k 31. decembru 2013 poskytovala podpora a  ochrana 36 obetiam obchodovania s ľuďmi. Z konečného počtu obetí obchodovania s ľuďmi zaradených do programu v roku 2013 bolo:

  • 9 mužských obetí,
  • 21 ženských obetí (z toho 2 osoby mladšie ako 18 rokov)

Obeť: žena

Analýzou bolo zistené, že najmladšie obete ženského pohlavia sú vo veku 17 rokov. Naopak najstaršie obete ženského pohlavia sú vo veku 40 rokov. Obete ženského pohlavia najčastejšie pochádzajú z Košického kraja.

Obeť: muž

V prípade mužov boli najmladšie obete mužského pohlavia vo veku 28 rokov a takisto pochádzajú z Košického kraja, ale aj z Trnavského kraja.
Najstaršia obeť mužského pohlavia je vo veku 69 rokov a pochádza z Banskobystrického kraja.

Účel obchodovania s ľuďmi

V rámci špecifikácie účelu obchodovania s ľuďmi správa poznamenala, že dochádza aj ku kombinácii účelov obchodovania s ľuďmi. Napríklad jedna osoba môže byť vykorisťovaná na nútenú prostitúciu v kombinácii s nútenou prácou/nútenou službou a pod. Počet prípadov obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania sa oproti roku 2013 nezmenil. Rovnako ako v roku 2012, aj v roku 2013 bolo zaznamenaných 15 prípadov. Počet prípadov obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce/služby stúpol z 5 prípadov v roku 2012 na 10 prípadov v roku 2013. Počet obetí obchodovaných za účelom núteného sobáša stúpol z 3 prípadov za rok 2012 na 7 prípadov za rok 2013. Nútené žobranie zaznamenalo ako jediné pokles z 3 prípadov v roku 2012 na 2 prípady v roku 2013.

Cieľová krajina

Ako cieľovú krajinu obete zaradené do programu uvádzali najčastejšie:

  • 15 krát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,
  • 5 krát: Nemeckú spolkovú republiku,
  • 3 krát: Slovenskú republiku,
  • 2 krát: Belgicko, Českú republiku, Švédsko,
  • 1 krát: Maďarsko, Írsko a Holandsko.