Novoročné zmeny súvisiace s podávaním sťažnosti na ESĽP

Podmienky podávania sťažnosti na ESĽP sa od 1. januára 2016 zmenili. Prečítajte si ako.

JUDr. Alexandra Podivinská 21. 01. 2016 2 min.

Európsky súd pre ľudské práva

Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) so sídlom v Štrasburgu predstavuje nástroj ochrany práv jednotlivcov, právnických osôb či iných subjektov, prostredníctvom ktorého majú možnosť domáhať sa svojich práv na medzinárodnej úrovni. ESĽP preskúmava sťažnosti, ktorými sú namietané porušenia práv vyplývajúce z medzinárodného dokumentu, ktorým je Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“). Základnou materiálnou podmienkou podania sťažnosti na ESĽP je vyčerpanie všetkých vnútroštátnych prostriedkov ochrany práva, pričom proti konečnému vnútroštátnemu rozhodnutiu nesmie byť možné podať opravný prostriedok. Lehota na podanie sťažnosti je 6 mesiacov odo dňa prijatia rozhodnutia, ktorým sa vec právoplatne skončila. Konanie pred ESĽP podrobnejšie uprauje Rokovací poriadok ESĽP, v ktorom od nového roka nastali určité zmeny.

Zmeny v Rokovacom poriadku ESĽP

Tieto zmeny nastávajú v článku 34 Rokovacieho poriadku ESĽP a to:

  • Pri podaní sťažnosti právnickou osobou alebo mimovládnou organizáciou, nesmie pri nej chýbať označenie osoby, ktorá je oprávnená konať v jej mene. Tieto údaje musia byť uvedené priamo vo formulári, ktorým sa sťažnosť podáva.

  • Prílohu formulára musí tvoriť dokument, ktorý bude preukazovať oprávnenie takejto osoby konať v mene právnickej osoby alebo mimovládnej organizácie podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Hovoríme napríklad o výpise z obchodného registra.

  • V prípade zastúpenia sťažovateľa inou osobou alebo advokátom musí byť táto osoba označená priamo vo formulári.

  • Sťažovateľ a zástupca pdpisujú formulár osobne. Tento podpis je dostatočným dôkazom o tom, že sťažovaťeľ poskytol právnemu zástupcovi splnomocnenie. Na druhej strane podpísanie formulára právnym zástupcom sťažovateľa je dôkazom o tom, že splnomocnenie udelené sťažovateľom príjma. Ak je sťažovateľom právnická osoba, formulár musí obsahovať podpis právneho zástupcu.

  • ESĽP nebude akceptovať splnomocnenie podané na osobitnom dokumente, ak podávateľ sťažnosti neuvedie dôvody, pre ktoré splnomocnenie nie je obsiahnuté vo formulári.

  • Formulár od roku 2016 obsahuje miesto pre podpis právneho zástupcu

  • Formulár obsahuje časť, v ktorej sťažovateľ popíše konkrétne články Dohovoru, ktoré boli podľa jeho názoru porušené aj s vysvetlením. Od roku 2016 táto časť formulára obsahuje dva listy na miesto jednej.

  • Sťažovateľ musí uviesť aj miesto svojho narodenia.

Od nového roku je sťažovateľovi, prípadne aj jeho právnemu zástupcovi uložená povinnosť vypĺňať formulár pre podávanie sťažností na ESĽP v súlade s týmito zmenami. Sťažnosti podané pred týmto dátumom sa riadia právnou úpravou platnou pred 1. januárom 2016.