Nový zákon- Jednoduchšie zaisťovanie majetku z trestnej činnosti

​Vláda dňa 30.1.2017 schválila návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorý na rokovanie predložila podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti. Cieľom zákona je zefektívniť systém zaisťovania a správy zaisteného majetku. Spravovať tento majetok bude Finančné riaditeľstvo SR.

Nový zákon- Jednoduchšie zaisťovanie majetku z trestnej činnosti

Zároveň sa zavádzajú nové zaisťovacie inštitúty. Okrem toho sa sprísňuje skutková podstata trestného činu marenia výkonu správy daní a rozširujú sa možnosti využitia agenta, čo zároveň napĺňa Akčný plán boja proti daňovým podvodom.

​Hlavné okruhy, ktoré rieši návrh predloženého zákona, možno zhrnúť do nasledovných bodov:
 
  1. Správa zaisteného majetku – úplne nová právna úprava
  2. Zefektívnenie nástrojov pre zaisťovanie majetku v trestnom konaní – zmena Trestného zákona a Trestného poriadku
  3. Rozšírenie pôsobnosti polície a finančnej správy pri zisťovaní nelegálnych príjmov, nelegálneho majetku, financovania terorizmu a trestnej činnosti – zmena zákona o policajnom zbore, resp. zákona o finančnej správe
  4. Opatrenia Akčného plánu boja proti daňovým podvodom.
 
SPRÁVA ZAISTENÉHO MAJETKU

Upravuje sa správa zaisteného majetku, ktorý bol zaistený v trestnom konaní, pri správe daní, pri preukazovaní pôvodu majetku a pri výkone medzinárodných sankcií. V súčasnosti vykonávajú správu zaisteného majetku orgány činné v trestnom konaní. Toto nie je vyhovujúce. Úlohou orgánov činných v trestnom konaní je primárne riešiť odhaľovanie a stíhanie trestnej činnosti a nie starať sa o zhabaný majetok.

Ministerstvo navrhuje, aby správu zaisteného majetku vykonávalo vo všeobecnosti Finančné riaditeľstvo SR. Ak jeho možnosti nebudú na správu zaisteného majetku postačovať, bude môcť poveriť správou aj iné subjekty.

Zaistený majetok bude možné predať, a to aj bez súhlasu vlastníka, ak ide o veci podliehajúce rýchlej skaze, a na základe rozhodnutia aj takého majetku, ktorý rýchlo strácajúce na hodnote, so správou ktorého sú spojené neprimerané náklady a pod. Ide napríklad o predaj automobilov zabavených v rámci odhaľovania trestnej činnosti.

ZEFEKTÍVNENIE NÁSTROJOV PRE ZAISŤOVANIE MAJETKU V TRESTNOM KONANÍ

Zavádzajú sa nové zaisťovacie inštitúty ako zaistenie nehnuteľnosti, zaistenie obchodného podielu, zaistenie inej majetkovej hodnoty, zaistenie náhradnej hodnoty. Dôležitou zmenou je, že zaisťovacie inštitúty v trestnom konaní bude možné využívať už aj pred vznesením obvinenia, resp. v rámci postupu pred začatím trestného stíhania. Rieši sa tak situácie, kedy sa páchateľ v medzičase od začiatku vyšetrovania po vznesenie obvinenia účelovo zbavoval majetku. O zaistení majetku bude môcť rozhodnúť prokurátor v prípravnom konaní alebo sudca v ostatných prípadoch.

Ďalšou novinkou má byť ochranné opatrenie „zhabanie časti majetku“, ktorým sa budú postihovať výnosy z trestnej činnosti tak ako to predpokladá právo EÚ. Súčasná právna úprava neumožňuje prepadnutie, či zhabanie časti majetku.

Zaistenie majetku v trestnom konaní bude mať absolútnu prednosť pred inými zaisťovacími inštitútmi, ako je napr. záložné právo, exekúcie, konkurz a pod. Nebude tak možné fiktívnymi pohľadávkami zmenšovať majetok pochádzajúci z trestnej činnosti.

ROZŠÍRENIE PÔSOBNOSTI POLÍCIE A FINANČNEJ SPRÁVY

Oprávnenia, ktoré má dnes finančná alebo kriminálna polícia pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, či legalizácie príjmov z trestnej činnosti, bude môcť po novom využívať aj na odhaľovanie nelegálnych príjmov, nelegálneho majetku, financovania terorizmu alebo trestnej činnosti s predpokladanou značnou škodou alebo škodou veľkého rozsahu. Rozšíriť sa má tiež rozsah využitia oprávnenia finančnej polície a kriminálnej polície pri prelamovaní bankového tajomstva, resp. zisťovaní údajov z bánk a pobočiek zahraničných bánk.

OPATRENIA AKČNÉHO PLÁNU BOJA PROTI DAŇOVÝM PODVODOM

Sprísňuje sa skutková podstatu trestného činu marenia výkonu správy daní, aby už neexistoval priestor na špekulácie, ktoré porušenie daňových predpisov je ešte správny delikt a ktoré už trestným činom.  Postihovať bude možné aj konanie spočívajúce vo falšovaní a marení dôkazov rozhodujúcich pre správne určenie dane. Zároveň navrhujeme, aby bolo trestné aj nesplnenie zákonom stanovenej povinnosti poskytnúť súčinnosť pri správe daní.

Rozširujú sa možnosti využitia agenta, ktorým je iná osoba ako príslušník policajného zboru (t.j. civil), aj na trestný čin skrátenia dane a poistného, neodvedenia dane a poistného, daňového podvodu, poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe alebo obzvlášť závažný zločin spáchaný organizovanou skupinou alebo nebezpečným zoskupením. Prax ukazuje, že do protiprávnych zdaniteľných obchodov je v podstate nereálne zaviesť agenta (príslušníka policajného zboru), keďže prebiehajú výlučne medzi už vopred určenými daňovými subjektmi, ktoré ovládajú vopred určené osoby. Navrhujeme preto, aby agentom v takýchto prípadoch mohol byť aj civil, prípadne aj právnická osoba. Táto zmena môže prispieť k efektívnejšiemu odhaľovaniu a vyšetrovaniu trestnej činnosti.

Návrh zákona bol vypracovaný v pracovnej skupine zloženej zo zástupcov ministerstva vnútra, generálnej prokuratúry, polície a Finančnej správy SR.

Navrhovaná účinnosť právnej úpravy je 1. júla 2018, v časti týkajúcej sa novej pôsobnosti Finančného riaditeľstva SR je z dôvodu zabezpečenia procesnej, organizačnej a materiálnej pripravenosti Finančného riaditeľstva SR navrhovaná účinnosť až od 1. januára 2019.
Zdroj: MS SR