Nový zákon má umožniť neformálnu reštrukturalizáciu aj malý konkurz

Neformálna reštrukturalizácia alebo malý konkurz sú nové druhy opatrenia, ktoré majú byť zamerané na pomoc podnikateľom. Ide o reakciu na situáciu spojenú s pandémiou, ktorá by mohla podnikateľom pomôcť pri zrýchlení konkurzu alebo im podať pomocnú ruku, ak sa v dôsledku koronakrízy dostali do ekonomických problémov.

Veronika Ocejáková 20. 08. 2020 2 min.

Ide o vytvorenie právneho rámca pre dočasnú ochranu podnikateľov. Cieľom je pomôcť podnikateľom, ktorí boli pred koronakrízou plne sebestační, avšak v dôsledku pandémie sa dostali do ekonomických problémov. Súčasná ochrana, ktorá je poskytovaná je platná do 1. októbra, avšak vláda ju môže nariadením predĺžiť, najdlhšie však do 31. decembra 2020.

V dôsledku vyššie uvedeného chce Ministerstvo spravodlivosti pomôcť podnikateľom aj od 1. januára 2021 a preto predložili návrh zákona. Jeho účelom má byť podpora životaschopných podnikov vo finančných ťažkostiach. Rámec tejto dočasnej ochrany by mohol priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov a zabrániť strate pracovných miest. Tento zákon však prináša aj novinku, nízkonákladový malý konkurz. Ide o inštitút, ktorý by mal byť trvalý.

Neformálna reštrukturalizácia

O túto novinku sa budú môcť uchádzať fyzické a právnické osoby, ktoré pri výkone podnikateľskej činnosti prevádzkujú podnik, majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a spĺňajú zákonom stanovené podmienky pre udelenie dočasnej ochrany. Jedna z podmienok bude aj súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov, ktorí sa rozhodnú, že sú pripravení dať dlžníkovi šancu. Následne bude podniku pridelený reštrukturalizačný poradca, ktorý vypracuje v dobe dvoch mesiacov nezávislú analýzu udržateľnosti prevádzky podniku. V lehote maximálne ďalších 4 mesiacov budú dohodnuté pravidlá refinancovania takéhoto podniku a splátkový kalendár.

Ako prínos tohto riešenia považujú navrhovatelia zákona to, že pre spoločnosť, ktorá má napr. 1200 zamestnancov, má aktuálne problém s cash flow a nevládze platiť svoje dlhy, sa vytvorí priestor na dohodu medzi veriteľmi a dlžníkom. Dlžník teda zostane chránený, a to tak, že jeho majetok nebude rozobraný ostatnými veriteľmi prostredníctvom exekúcií a zároveň zamestnanci neprídu o prácu.

Malý konkurz

Ako už bolo vyššie spomenuté do návrhu zákona sa dostal aj inštitút „malého konkurzu“, ktorý však má byť trvalý. Ide o nízkonákladový konkurz určený pre malé firmy, podnikateľov. Jeho cieľom je zabezpečiť pomerne rýchly odchod z trhu a zároveň zabezpečiť pre veriteľov to, aby neuviazli v dlhotrvajúcich konaniach. Tento inštitút zjednoduší pravidlá pre vedenie konkurzu a pri splnení podmienok súd vyhlási malý konkurz už do 15 dní od doručenia návrhu.