Nový zákon o výbere zástupcov SR pre Európsku prokuratúru

Cieľom novovznikajúcej inštitúcie je posilniť boj proti korupcii vcelej EÚ, vrátane Slovenska.

Redakcia 27. 06. 2018 3 min.

Parlament v utorok 19. júna 2018 v prvom čítaní schválil zákon o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre. Slovensko tak bude mať zástupcov na Úrade Európskej prokuratúry, ktorý zabezpečí efektívnejšie dozorovanie nad trestnou činnosťou zameranou proti finančným podvodom v EÚ.

Minister spravodlivosti SR: “Vytvorí sa veľmi dôležitá a nezávislá nadnárodná inštitúcia, ktorá bude kompetentná nielen vyšetrovať, ale takúto činnosť aj reálne trestne stíhať a to bez ohľadu na hranice štátov. Je to opäť krok k vyššej miere efektívnosti, odhaľovania a stíhania  predmetných protiprávnych konaní trestno-právneho charakteru s presahom vnútroštátneho práva.“

Zoznam kandidátov SR na post európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora navrhnutých Ministerstvom spravodlivosti SR by po schválení zákona predložil vláde SR generálny prokurátor.

Podmienky pre kandidátov

zvládnutie písomnej časti, ústnej časti, testu z cudzieho jazyka.

K výberovému konaniu
 • Verejné výberové konanie by uskutočňovala päťčlenná výberová komisia.
 • Členov komisie by vymenoval osobitne pre každé výberové konanie generálny prokurátor bezodkladne po vyhlásení výberového konania z databázy kandidátov na členov výberovej komisie.
 • Do databázy uchádzačov by bolo možné zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má vysokú mravnú integritu a nespochybniteľnú nezávislosť. Osobitne sú dôležité odborné predpoklady so zameraním na finančné vyšetrovanie v rámci medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach.“
 • Každý členský štát EÚ by nominoval troch kandidátov na pozíciu európskeho prokurátora, ktorého vyberie a vymenuje Rada EÚ. 

V zmysle §4 návrhu zákona:

 1. jeden člen by bol vymenovaný z kandidátov navrhnutých Radou prokurátorov Slovenskej republiky,
 2. dvaja členovia by boli vymenovaní z kandidátov navrhnutých generálnym prokurátorom,
 3. jeden člen by bol vymenovaný z kandidátov navrhnutých Súdnou radou Slovenskej republiky,
 4. jeden člen by bol vymenovaný z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“).

V zmysle § 7 návrhu zákona:

 • Generálny prokurátor do 15 dní od predloženia zápisnice o priebehu výberového konania predloží vláde prvých troch úspešných uchádzačov a zápisnicu o priebehu výberového konania spolu s obrazovo-zvukovým záznamom z ústnej časti výberového konania.
 • Ak sa vláda rozhodne nenominovať niektorého z uchádzačov, generálny prokurátor predloží vláde úspešného uchádzača, ktorý je ďalší v poradí; ak ho niet, generálny prokurátor vyhlási doplňujúce výberové konanie.
 • Vláda oznámi troch nominovaných kandidátov generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie bez zbytočného odkladu.
Funkcia európskych prokurátorov

Plnia funkciu styčného bodu a informačného kanálu medzi stálymi komorami a európskymi delegovanými prokurátormi v členských štátoch. V úzkej spolupráci s európskymi delegovanými prokurátormi sledujú vykonávanie úloh Európskej prokuratúry vo svojich členských štátoch. 

Účinnosť zákona by pripadla na 1. november 2018. Európski prokurátori by mali byť vymenovaní a ich kolégium vytvorené v júli 2019. Európska prokuratúra so sídlom v Luxemburgu by mala byť plne funkčná koncom roka 2020, resp. začiatkom roka 2021. Druhé čítanie zákona v parlamente je naplánované na najbližšiu schôdzu v septembri 2018.​ 

Zdroj: MS SR