O novinách

PravneNoviny.sk pravidelne prinášajú aktuálne správy, ako aj rady, odborné články a analýzy zo sveta práva či spoločenského diania. Ich hlavný cieľom je byť odborným, kvalitným a spoľahlivým zdrojom právnych a daňových informácií, ktoré môžete čítať kdekoľvek ste, v práci pred počítačom alebo keď ste v pohybe vo svojom mobile.

Zakladateľov a členov redakcie Právnych Novín spájajú spoločné ciele a hodnoty, a síce prinášať zrozumiteľné, objektívne a aktuálne informácie podané právnou optikou tak, aby boli prístupné aj pre širšiu verejenosť a ľudí, ktorí majú záujem o právne pozadie jednotlivých udalostí alebo maju záujem o informácie z oblasti práva, daní a podnikania.

Cieľovou skupinou nie sú len členovia právnických profesií a justície, ale práve verejnosť, podnikatelia, manažéri či študenti so záujmom o právne pozadie spoločenského diani, ako aj právne rady a informácie. Právne Noviny tak majú reálny dosah na celkovú populáciu, nakoľko v každom demokratickom a právnom štáte je právo jednou z najpodstatnejších súčastí nášho každodenného života a diania okolo nás.

Právne noviny sú vydávané pod medzinárodným štandardným číslom seriálovej publikácie - ISSN 2454-0048.

Pre viac informácií o našom médiu PravneNoviny.sk, ako aj o možnostiach spolupráce nás nevahájte kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti Kontakty.

Vaše PravneNoviny.sk