Nezabudnite na pozastavené živnosti pred 01. júnom 2010

Viacerí podnikatelia, ktorí podnikajú na základe žinostenského oprávnenia, využili alebo stále využívajú možnosť pozastavenia živnosti. Dôvody pre takýto krok sú rôzne, či už je to dočasné zamestnanie sa, alebo vykonávanie činnosti vrámci iného subjektu alebo v inej podnikateľskej forme. Podnikatelia by však nemali zabudnúť na novelu žinostenského zákona z roku 2010, ktorá podstatným spôsobom zmenila trvanie a povinnosti v prípade pozastavenia živnosti.

Redakcia 19. 03. 2013 2 min.
Nezabudnite zmeniť Nezabudnite zmeniť PrávneNoviny.sk

Zákonom č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu bol novelizovaný zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „živnostenský zákon“). S účinnosťou od 01. júna 2010 sa tak uplatňujú nové pravidlá, pokiaľ ide o dĺžku trvania pozastavenia živnosti.

Podľa právnej úpravy platnej do 31. mája 2010 mohol živnostenský úrad v súlade s § 58 ods. 2 písm. c) živnostenského zákona z podnetu podnikateľa pozastaviť prevádzkovanie živnosti na obdobie najmenej šiestich mesiacov, pričom dĺžka trvania pozastavenia živnosti nebola ohraničená žiadnou hornou hranicou.

Novelizovaná právne úprava tento právny stav zmenila a zaviedla v §57 ods. 6 živnostenského zákona hornú hranicu pozastavenia živnosti na obdobie najviac 3 rokov. Táto zmena sa týka aj pozastavených živností, ktoré boli pozastavené pred 01. júnom 2010. Živnostenský zákon v §80 ods. 3 totižto ustanovuje podnikateľom povinnosť, aby živnosti pozastavené pred 31. májom 2010 uviedli do súladu s novelizovaným znením, a to najneskôr do 3 rokov od účinnosti novely, t.j. do 01. júna 2013.

V prípade, ak podnikatelia v uvedenej lehote neuvedú svoje právne vzťahy do súladu so živnostenským zákonom a neupravia trvanie pozastavenie žinosti na naviac 3 roky, ich pozastavené živnostenské oprávnenie zanikne bez možnosti ďalšieho obnovenia.

Na uvedenú skutočnosť upozorňuje aj odbor živnostenského podnikania sekcie verejnej správy MV SR s tým, že na túto skutočnosť budú podnikatelia upozornení aj prostredníctvom jednotlivých obvodných (živnostenských) úradov.