Potvrdenie banky o splatení vkladu pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným

V súčasnosti sa pripravuje novela Obchodného zákonníka, ktorá so sebou prináša veľmi významnú zmenu týkajúcu sa základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným pri jej založení a vzniku. Ak by novela Obchodného zákonníka prešla v navrhovanom znení, znamenalo by to, že založenie s.r.o. by pre niektorých podnikateľov predstavovalo väčšiu investíciu ako doteraz.

Redakcia 27. 05. 2013 2 min.
Správa vkladu Správa vkladu PENonline.sk

Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Hodnota základného imania pri s.r.o. je minimálne 5 000 EUR. Súčasná právna úprava hovorí, že pred vznikom s.r.o., a teda predtým ako sa podáva návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra, musí byť každý peňažný vklad splatený vo výške najmenej 30%. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí mať hodnotu minimálne 2 500 EUR pred zápisom s.r.o. do obchodného registra. Ak s.r.o. zakladal len jeden spoločník, pred zápisom s.r.o. do obchodného registra musí byť splatené celé jej základné imanie.

Súčasná právna úprava hovorí, že vklady spoločníkov spravuje správca vkladu, ktorým môže byť zakladateľ , banka alebo pobočka zahraničnej banky. To, že sú vklady aj reálne splatené dokazuje v súčasnosti len písomné potvrdenie správcu vkladu s tým, že ak správca v tomto potvrdení uvedenie vyššiu sumu ako sa v skutočnosti splatila, ručí do výšky tohto rozdielu voči s.r.o. za splnenie povinnosti spoločníka splatiť vklad a v rovnakej výške voči veriteľom s.r.o. za záväzky spoločnosti.

Keďže v praxi sa častokrát stávalo, že k splateniu vkladov reálne nikdy nedochádzalo, novela Obchodného zákonníka chce zaviesť novinku. Táto novinka spočíva v tom, že správca vkladu by bol povinný zriadiť účet v banke na ktorý sa majú splatiť vklady spoločníkov. O splatení vkladov, banka vydá potvrdenie. Takéto potvrdenie bude musieť byť súčasťou návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra. Keďže banky nevydajú potvrdenie pokiaľ vklady nie sú reálne splatené, nebude možné obchádzať povinnosť mať splatený vklad jednoduchým vyhlásením správcu vkladu ako sa to častokrát deje dnes.