Povinnosť správcu vkladu zriadiť samostatný osobitný účet v banke

V súčasnosti už účinná novela Obchodného zákonníka zaviedla v § 60 ods. 2 novú povinnosť pre správcov vkladov. Hodnotiť ju možno pozitívne.

Redakcia 24. 02. 2014 2 min.
Zakladanie spoločnosti Zakladanie spoločnosti PENonline.sk

Novela Obchodného zákonníka

Na portáli pravnenoviny.sk sme vás už informovali, že sa pripravuje novela Obchodného zákonníka,[i] ktorá má zabrániť nepravdivým vyhláseniam správcu vkladu o jeho splatení. Uvedená novela nakoniec aj prijatá bola, a to predpisom č. 357/2013 Z. z. (zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) a zavádza uvedenú novú povinnosť pre správcu vkladu. Správcom vkladu sa v zmysle Obchodného zákonníka považuje zakladateľ, ktorý je touto funkciou poverený v spoločenskej zmluve a ktorý spravuje časti vkladov spoločníkov splatené pred vznikom spoločnosti.[ii]

Nová povinnosť pre správcu vkladu

Uvedenou novelou sa do Obchodného zákonníka v § 60 za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: „peňažné vklady alebo ich časti splatené pred vznikom spoločnosti sa vkladajú na osobitný samostatný účet zriadený správcom vkladu v banke. S peňažnými prostriedkami vedenými na tomto účte nemožno nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne, iba ak ide o:

  • úhradu nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy,
  • vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti s úrokom podľa § 166 ods. 2, alebo o
  • vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti podľa odseku 4 druhej vety.“

Zodpovednosť správcu v prípade porušenia jeho povinností

Na tomto mieste je vhodné pripomenúť, aké dôsledky vyplývajú pre správcu vkladu v prípade nedodržania jeho povinností. V zmysle § 60 ods. 5 Obchodného zákonníka je správca vkladu povinný vydať písomné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho častí jednotlivými spoločníkmi, alebo ak ide o splatenie peňažných vkladov alebo ich častí, výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis do obchodného registra. Ak správca vkladu uvedie vo vyhlásení vyššiu sumu, než je splatená, ručí do výšky tohto rozdielu voči spoločnosti za splnenie povinnosti spoločníka splatiť vklad a v rovnakej výške voči veriteľom spoločnosti za záväzky spoločnosti. Ručenie správcu vkladu voči veriteľom spoločnosti zaniká splatením vkladov, ktorých sa uvedenie vyššej sumy vo vyhlásení týkalo.

Poznámky pod čiarou:

[i] Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

[ii] Pozri § 60 ods. 1 prvá veta Obchodného zákonníka.