Zákon o malom domácom podnikaní

V Národnej rade SR sa bude rokovať o prijatí zákona, ktorý prinesie do nášho právneho poriadku nový spôsob „podnikania“. Prečítajte si o ňom.

JUDr. Alexandra Podivinská 11. 11. 2015 3 min.

Malé domáce podnikanie

Podľa ustanovenia § 2 písm. a) paragrafového znenia návrhu zákona sa malým domácim podnikaním rozumie:

  • „Malým domácim podnikaním (ďalej len „podnikanie“) činnosť za účelom príjmu, vykonávaná v domácnosti členmi domácnosti. Využívajú sa pritom predmety, nástroje a zariadenia ktoré sa v tejto domácnosti nachádzajú a slúžia na zabezpečenie jej chodu, prípadne pri záujmovej činnosti členov domácnosti.” (zdroj: NR SR)

Na účely zákona sa podnikateľom v tejto oblasti rozumie osoba, ktorá vykonáva toto podnikanie sama, prípade s členmi svojej domácnosti.

Ciele predkladaného návrhu zákona

Predkladateľ má v úmysle vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj malého domáceho podnikania v SR, ako už ale bolo uvedené a vyplýva aj zo samotného názvu zákona, má sa uskutočňovať v domácnosti za možnej spoluúčasti rodinných príslušníkov. Týmto spôsobom sa dostanú na trh aj také produkty, ktoré pre veľkých producentov nie sú príliš zaujímavé. Je potrebné ale uviesť do pozornosti skutočnosť, že keď ide o výrobu v malom množstve, pre takéhoto podnikateľa nie je nevyhnutné splniť také podmienky ako veľkoproducenti. Napríklad čo sa týka Potravinového kódexu SR, pre malého podnikateľa nie je reálne možné splniť ich, keďže ich zabezpečenie si vyžaduje vysoké začiatočné výdavky. Ohlasovacia povinnosť voči daňovému úradu však týmto nie je dotknutá.

Nie je tajomstvom, že sa domáce výrobky šíria aj bez toho, aby podliehali daňovej povinnosti, alebo hygienickej kontrole, resp. ide o podnikanie „načierno“. Prijatím novej právnej úpravy by sa táto činnosť zlegalizovala.

Čo musím urobiť na začiatok?

Na miestne príslušnom daňovom úrade je potrebné ohlásiť túto činnosť, v lehote minimálne 30 dní pred začatím podnikania.(zdroj: NR SR) Okrem uvedeného aj správcovi dane, pri niektorých predmetoch podnikania aj regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Oznámenie musí obsahovať predmet podnikania, pričom ním môžu byť výroba hračiek, sviečok, bižutérie, mydla, domácej kozmetiky, džemov, cestovín, mliečnych výrobkov a syrov a pod. Ďalej musí obsahovať označenie osôb, ktoré budú podnikať, miesto podnikania a termín začatia podnikania.

Obmedzenia

Osoba podnikajúca týmto spôsobom nesmie prekročiť mesačne hranicu 12-násobku minimálneho vymeriavacieho základu pre odvody na účely sociálneho poistenia. Po odpočítaní nákladov by mohol podnikateľ zarobiť približne 200 eur, z čoho vyplýva jasný záver, že predmetom podnikania by nemala byť činnosť, ktorou by sa takto podnikajúca osoba živila. Avšak vzhľadom na súčasnú situáciu v našej republike – výška dôchodkov, rôznych sociálnych podpôr – môže byť tento spôsob privyrobenia si pre mnohých zaujímavý.

Návrh zákona obsahuje aj splnenie osobitných podmienok na účely ochrany zdravia, napríklad pri výrobe mydla alebo kozmetiky. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2016.