Obchodník nemôže odmietnuť platbu 500 eurovou bankovkou

Mnohým platiacim zákazníkom sa už neraz stalo, že predávajúci odmietol prijať platbu za tovar alebo služby, keď zákazník chcel platiť bankovkou vysokej hodnoty, resp. bol značný nepomer medzi hodnotou tovaru a nominálnou hodnotou bankovky.

Redakcia 17. 07. 2019 3 min.

V spoločnosti pretrvávajú isté mýty, že predávajúci je oprávnený odmietnuť takúto bankovku prijať v prípade ak je jej hodnota napr. 10x vyššia než hodnota tovaru a pod. V skutočnosti však zákonné platidlo akejkoľvek hodnoty predávajúci nemôže bez zákonného dôvodu odmietnuť prijať a ani zákazníka poslať si bankovku rozmeniť a pod. Aká je teda situácia? Zákony hovoria jasne:

1.Zákonné platidlo nemožno bez zákonného dôvodu odmietnuť Pri peňažných platbách v hotovosti je v Slovenskej republike zakázané bez zákonného dôvodu odmietnuť prijatie zákonných platidiel v ich nominálnej hodnote vrátane viazania prijatia zákonných platidiel na iný ako zákonný dôvod alebo iného obdobného narušovania obehu zákonných platidiel; týmto nie je dotknuté vykonávanie platieb v cudzej mene podľa osobitných predpisov ani právo účastníkov právnych vzťahov dohodnúť sa na platbách v cudzej mene. § 17a ods. 1 zák. č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.

2. Dôvod odmietnutia – zberateľské či poškodené mince Zákonnými dôvodmi na odmietnutie prijatia zákonného platidla je napr. to, že ide o zberateľské mince (aj keď platné), poškodené bankovky či mince atď..

3. Dôvod odmietnutia – privysoká suma platby v hotovosti Ďalším zákonným dôvodom na odmietnutie zákonného platidla je napr. privysoká suma platby v hotovosti: Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur medzi podnikateľmi a platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur, medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi. § 4 ods. 1, ods. 2 zák. č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti.

4. Dôvod odmietnutia – viac ako 50 kusov euromincí Legálne je však odmietnuť prijatie zákonného platidla, ak ide o platbu viac ako 50 kusmi euromincí pri jednej platby, čo sa však prirodzene nevzťahuje na banky či pošty. S výnimkou vydávajúceho orgánu a osôb osobitne určených vnútroštátnymi právnymi predpismi vydávajúceho členského štátu, žiadna strana nie je povinná prijať pri akejkoľvek jednej platbe viac ako 50 mincí. čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 o zavedení eura.

Odmietať prijať zákonné platidlo môže vyjsť draho – NBS môže v prípade zistenia bezdôvodného odmietnutia prijatia zákonného platidla uložiť opatrenie na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu a peňažnú pokutu až do hodnoty 30 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do hodnoty 60 000 eur, pričom takéto opatrenie a pokutu možno ukladať súbežne a opakovane. Taktiež odmietnutím prijatia platnej bankovky možno spáchať trestný čin ohrozovania obehu peňazí: Kto bez zákonného dôvodu odmieta tuzemské peniaze alebo poškodzuje tuzemské peniaze, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov. § 273 Trestného zákona.

Autor: JUDr. Adam Puškár