Civilný sporový poriadok a zmeny v terminológii

Nová právna úprava v oblasti civilného práva procesného priniesla aj určité zmeny v terminológii civilného práva procesného.

JUDr. Alexandra Podivinská 18. 07. 2016 2 min.

Platná právna úprava

Dňa 01. 07. 2016 bol zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky zákonník, nahradený zákonom č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v platnom znení (ďalej len „CSP“). Okrem predmetného právneho predpisu, ako je všeobecne záme, sa stali platnými zákon č. 161/2015 Z.Z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení (ďalej len „CMP“)a zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v platnom znení (ďalej len „SSP“). Predkladatelia považovali potrebné v tejto oblasti vykonať aj určité zmeny v terminológii.

Nové pojmy v civilnom sporovom konaní:

 • právna úprava precizuje sa rozlišovanie pojmov procesný úkon a úkon,

 • pojem zákon nahrádza osobitný predpis, čoho cieľom je poukazovať na justičnú suverenitu,

 • právna úprava CSP vychádza z prvej definície účastníctva. Bolo potrebné zmeniť  označenie účastníka konania. CSP pozná už len stranu, resp. stranu sporu. Strana sporu má vyjadrovať existenciu dvoch kontradiktórnych protistrán, ktoré majú rozdielny záujem na výsledku sporu. Uvedené nemení nič na skutočnosti, že na jednej alebo druhej strane môže súčasne vystupovať viacero subjektov. Pojem účastník konania platí pre ostatné dva poriadky, CMP a SSP. Dôvodom vykonania zmeny v označovaní je zavedenie dôsledných prvkov kontradiktórneho procesu a princípu formálnej pravdy,

 • pojem spôsobilosť byť účastníkom konania je nahradená pojmom procesná subjektivita, čo vyplýva zo zmenenej koncepcie účastníctva sporového konania. Zjednocuje sa systém skúmania procesných podmienok tak, že súd skúma všetky procesné podmienky počas celého konania,

 • strany sporu žalobca a žalovaný sa budú aplikovať v CSP a SSP, pre CMP platia pojmy navrhovateľ a účastník, resp. druhý účastník,

 • inštitút vedľajšieho účastníctva sa označuje v novom predpise ako intervencia,

 • zavádzajú sa pojmy ako povinnosť tvrdenia, hmotnoprávne námietky, replika a duplika,

 • výsluch strany nahradil pojem výsluch účastníka konania,

 • znalecký posudok je nahradený všeobecnejším pojmom a to znalecké dokazovanie,

 • pojem prejudicialita sa zavádza ako vzťah dvoch rozhodnutí orgánu verejnej moci, ktorej účinkom je vzájomná kauzálna podmienenosť,

 • súd bude rozhodovať na základe skutokového stavu veci, nie na základe skutočného stavu veci,

 • inštitút predbežného opatrenia nahrádza inštitút neodkladného a zabezpečovacieho opatrenia. Pri tomto bude potrebné osvedčovať jeho dôvodnosť,

 • odňatie možnosti konať pred súdom je nahradený pojmom právo na spravodlivý proces, pretože jeho obsahové znaky vyplývajú z konštantnej judikatúry ESĽP a ÚS SR.