Doručovanie v civilnom práve procesnom

Inštitút doručovania písomností v novom civilnom konaní si rovnako zaslúži osobitnú pozornosť.

JUDr. Alexandra Podivinská 15. 08. 2016 2 min.

Spôsoby doručovania

Zásadné zmeny nastali v postupe súdu pri doručovaní a okruhu doručujúcich orgánov. Priortiným spôsobom doručenia je doručenie písomnosti osobne, t.j. strane priamo prítomnej na pojednávaní, či inom úkone súdu. Predmetné riešenie má za účel odstrániť negatívum doterajšej právnej úpravy, keďže práve doručovanie písomností spôsobovalo najväčšie prieťahy v občianskom súdnom konaní.

Za predpokladu, že osobné doručenie nie je možné  a nejedná sa o písomnosť určenú do vlastných rúk, na výslovnú žiadosť strany je možné doručiť písomnosť aj elektronicky. Pri elektronickom doručení sa uplatní prezumpcia doručenia uplynutím troch dní od jej zaslania, aj keď sa o jej obsahu adresát nedozvedel, resp. neprečítal si ju. Ak nie je možné písomnosť doručiť spôsobmi definovanými vyššie, písomnosť sa bude doručovať prostredníctvom doručujúceho orgánu.

Doručujúce orgány

Obligatórne bude súd doručovať písomnosti prostredníctvom poštového podniku alebo súdneho doručovateľa. Zákon však definuje aj osobitné prípady doručovania, kedy budú doručujúcimi orgánmi nasledovné:

  1. Zbor väzenskej a justičnej stráže SR,

  2. zariadenie na výkon ústavnej výchovy a ochrannej výchovy,

  3. ministerstvo zahraničných vecí SR,

  4. ministerstvo obrany SR,

  5. policajný zbor, súdny exekútor alebo obecná polícia – doručujúce orgány uvedené pod týmto písmenom bude súd zapájať do procesu doručovania v prípade, že to bude považovať za potrebné.

Prísna objektívna zodpovednosť

Za účelom doručovania písomností si strany sporu zvolia adresu. Ak strana žiadnu adresu neuvedie, ustanovenie § 106 CSP zavádza koncepciu prísnej objektívnej zodpovednosti za správnosť údajov zapísaných vo verejných registroch, teda Registri obyvateľov, živnostenskom registri, Obchodnom registri či inom verejnom registri. Následkom jej nastúpenia je uplatnenie fikcie doručenia, ktorá nastúpi od času, kedy sa vráti na súd neprevzatá zásielka, aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Zmeškanie tejto lehoty odpustí súd adresátovi len za predpokladu, že sa adresát na adrese uvedenej v registri nezdržiaval z ospravedlniteľných dôvodov a súčasne ak neporušil žiadnu svoju právnu povinnosť.