Povaha Defects Liability Period v zmluvách o dielo podľa FIDIC

Defects Liabilty Period je špeciálnym zmluvným inštitútom, ktorý v žiadnom prípade nenahrádza zákonnú zodpovednosť za vady, ktorú predpisujú príslušné právne predpisy, ako napríklad v slovenskom právnom poriadku § 646 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktorý ustanovuje záručnú dobu na zhotovenú stavbu, ale iba umožňuje objednávateľovi požadovať vykonanie diela podľa zmluvy.

Ladislav Záhumenský 26. 11. 2013 4 min.
Stavebný boom Stavebný boom Ladislav Záhumenský

Inštitút tzv. Defects Notification Period, v starších vydaniach, alebo Defects Liabilty Period, v novom vydaní červenej knihy („DLP“), sa do zmlúv podľa FIDIC dostal pod vplyvom common law, podľa ktorého nie je pri porušení zmluvy možné domáhať sa súdnou cestou vydať súdny príkaz na splnenie porušenej povinnosti (tzv. specific performance), resp. príslušný súd nie je vždy oprávnený takýto nárok priznať. V takom prípade by sa nárok objednávateľa z porušenia zmluvy zhotoviteľom obmedzil iba na možnosť domáhať sa náhrady škody, čo by bolo nepraktické a neefektívne, nakoľko na samotné odstránenie vád by musel objednávateľ kontrahovať ďalšieho zhotoviteľa.

Funkciou DLP je teda ustanoviť dobu, počas ktorej zhotoviteľ zmluvne zodpovedá za vady a nedostatky diela, a za celkové splnenie zmluvy s ohľadom na vykonanie diela. To sa zabezpečuje naviazaním poslednej platby za dielo na vydanie tzv. Performance Certificate alebo Defects Liability Certificate, ktorým stavebný dozor osvedčuje, že dielo bolo vykonané riadne a v súlade so zmluvou a jeho prípadné vady a nedostatky boli riadne odstránené.

Trvanie

Dĺžka DLP je zmluvne dohodnutá v osobitných podmienkach tzv. Particular Conditions, zvyčajne v trvaní jedného roka, ktoré sú súčasťou zmluvy. Lehota sa začína počítať od momentu zhotovenia diela, ktoré stavebný dozor osvedčuje vydaním tzv. Taking-Over Certificate pre dielo ako celok, resp. pre jeho jednotlivé časti. Už k samotnému Taking-Over Certificate sa zvykne priložiť zoznam vád a nedostatkov stavby, tzv. snag list, ktoré dozor pri obhliadke po zhotovení odhalil, a ktoré je zhotoviteľ povinný počas trvania DLP odstrániť.

Povinnosti zhotoviteľa počas DLP

Počas DLP je zhotoviteľ povinný dokončiť všetky stavebné práce na diele, ktoré neboli dokončené ku dňu vydania Taking-Over Certificate, a vykonať ďalšie práce za účelom odstránenia vád, nedostatkov a iných prvkov, ktoré predstavujú porušenie zmluvy, a ktoré objednávateľ zhotoviteľovi oznámil počas DLP alebo v lehote do 14 dní od jej uplynutia, teda vady a nedostatky už uvedené v snag list-e ako aj tie, ktoré sa prejavili až počas trvania DLP.

Náklady na odstránenie vád a nedostatkov, resp. ich príčin znáša zhotoviteľ do tej miery, v ktorej boli spôsobené podľa názoru stavebného dozoru:

  1. použitím materiálov, stavebných súčastí alebo prevedením stavebných prác, ktoré nie sú v súlade so zmluvnými požiadavkami,
  2. chybou v projekte diela, pokiaľ bol zhotoviteľ zodpovedný aj za vypracovanie projektu alebo relevantnej časti, alebo
  3. nedodržaním zmluvnej povinnosti zhotoviteľa. Pokiaľ vznikla potreba odstránenia vád alebo nedostatkov v dôsledku iných skutočností, stavebný dozor je oprávnený určiť cenu dodatočných prác podľa pravidiel pre viacpráce (Variations).

Pre účely splnenia povinností, ktoré zhotoviteľovi vyplývajú zo zmluvy počas DLP, má zhotoviteľ počas DLP stále právo na vstup do miesta vykonania diela, resp. právo na odstránenie vadných častí diela (so súhlasom objednávateľa).

V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady diela a škody na ňom počas DLP, objednávateľ má viacero možností:

  • objednávateľ môže sám alebo kontrahovním tretej strany vykonať nevyhnutné práce na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa, pričom náklady na tieto práce môže započítať proti cene diela, resp. vymáhať ako dlh od zhotoviteľa (toto právo objednávateľa je uvedené ako jediné v štvrtom vydaní červenej knihy, žltá kniha ponúka všetky tri oprávnenia),
  • objednávateľ môže požadovať primeranú zľavu z ceny diela, alebo
  • v prípade, že vady diela alebo škoda na ňom sú v rozsahu, ktoré bránia objednávateľovi mať riadny úžitok z diela alebo jeho časti, môže objednávateľ zrušiť zmluvu v tej časti, ktorá sa týka tej časti diela, ktorú objednávateľ nemôže riadne užívať. V takom prípade má objednávateľ zároveň právo na náhradu ceny, ktorú zaplatil zhotoviteľovi za príslušnú časť diela ako aj náhradu nákladov spojených s odstránením tejto časti diela.

Práce spojené s odstránením nedostatkov môžu tiež podmieniť opätovné vykonanie skúšky diela po zhotovení, tzv. Tests on Completion.

Trvanie DLP pre dielo alebo príslušnú časť sa predlžuje o dobu, počas ktorej v dôsledku vady diela alebo škody na ňom, resp. príslušnej časti, dielo nemohlo byť riadne užívané.

Záruka na dielo

Prevzatie diela v zmysle príslušných právnych predpisov, ktoré zakladá zákonnú zodpovednosť zhotoviteľa za vady, nastáva teda až uplynutím DLP a vydaním Performance Certificate, resp. Defects Liability Certificate. Zatiaľčo počas DLP boli rozhodujúce zmluvné dojednania medzi objednávateľom a zhotoviteľom, od tohto momentu sa zodpovednostný vzťah spravuje príslušnými právnymi predpismi. V tomto kontexte je vhodné spomenúť pomerne striktnú formu záruky na zhotovenie stavby, ktorá sa aplikuje vo Francúzsku a v krajinách inšpirovaných francúzskym Code Civil, ako napr. Belgicko, Luxembursko, Alžírsko, Angola, Egypt, Saudská Arábia, Spojedné Arabské Emiráty, Španielsko, Tunisko a ďalšie, ktorý ustanovuje trvanie záručnej doby na desať rokov od prevzatia diela.