Povinné očkovanie na Slovensku 1: Predchádzanie vážnym chorobám, riziko alebo buzerácia?

Na povinné očkovanie detí sme si zvykli a málokto sa nad tým pozastaví. Považujeme ho buď za všeobecne prospešnú povinnosť na predchádzanie šírenia vážnych chorôb alebo za neužitočnú záležitosť a určitý druh byrokracie. Na Slovensku už niekoľko desaťročí platí, že každý si túto povinnosť skôr či neskôr splní a svoj prípadný nesúhlas si nechá pre seba. O to zaujímavejší je prípad niekoľkých radikálnych aktivistov z Bratislavy, Nitry a okolia, ktorí vystúpili proti povinnému očkovaniu svojich maloletých detí. Kto sú tí aktivisti a čo vlastne chcú? 

Redakcia 19. 12. 2013 6 min.
Povinné očkovanie Povinné očkovanie Taking medicine from a vial from 4freephotos.com

Prípad aktivistky proti očkovaniu

Podľa platnej a účinnej právnej úpravy platí, že ak rodič bez závažného zdravotného alebo iného právneho dôvodu nedá zaočkovať svoje dieťa riadne a včas (v lehote stanovenej príslušnou pobočkou Úradu verejného zdravotníctva SR), dopustí sa priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa  Zákona o priestupkoch[i]. V prvom rade, obvodný lekár a pediater sú povinní poučiť rodičov každého maloletého pacienta o povinnosti dať dieťa zaočkovať. Lekári súčasne musia zákonným zástupcom dieťaťa vysvetliť význam očkovania, informovať o národnom programe prevencie vybraných závažných ochorení a poučiť ich o aj rizikách nezaočkovania dieťaťa.

Ak rodič predsa len nedá v určenom termíne zaočkovať svoje maloleté dieťa, potom príslušný lekár nahlási prípad regionálnemu odboru Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len ako „ÚVZ“). ÚVZ vyzve rodičov na účasť na ústnom prerokovaní veci, kde ich poučia o protiprávnosti ich konania a prípadne pristúpia k sankčnému mechanizmu. Ak rodičia ani dodatočne nesúhlasia so zaočkovaním dieťaťa, ÚVZ im uloží peňažný trest (pokutu) až do výšky 331 EUR plus povinnosť nahradiť trovy priestupkového konania[ii]. Všetko zostalo „po starom“, kým sa nedávno na Ústavný súd SR nedostal prípad radikálnej aktivistky a mladej mamičky z Nitry, ktorého sa ujala advokátska kancelária Bizoň and Partners[iii]. Mladá žena odmietla dať zaočkovať svoje dieťa napriek odporučeniu a poučeniu pediatra a obvodného lekára zo subjektívnych dôvodov, ktoré spočívajú v jej presvedčení a svetonázore. Dotyčná pani sa totiž domnieva, že očkovanie a vakcinácia môžu zhoršiť zdravotný stav dieťaťa, z jej pohľadu sú „nesprávne“ a pre zdravé dieťa údajne predstavujú neprimerané zdravotné riziko[iv].  

Je povinné očkovanie protiústavné?

Príslušní lekári podľa Zákona o verejnom zdravotníctve[v] podali podnet na regionálny odbor ÚVZ, ktorý voči matke začal priestupkové konanie. Nitrianska pobočka ÚVZ sa s argumentáciou mamičky nestotožnila s tým, že nezaočkovaním sa ohrozuje zdravie dieťaťa, kým zaočkovanie zdravého dieťaťa napriek určitým kontraindikáciám akútne ohrozenie zdravia nepredstavuje. Keďže podľa ÚVZ matka bez objektívneho právneho alebo medicínskeho dôvodu ohrozila zdravie svojho dieťaťa, uložil jej za spáchanie priestupku na úseku verejného zdravotníctva pokutu vo výške 116 EUR[vi].

Matka sa následne odvolala na Riaditeľstvo ÚVR SR v Bratislave ako na nadriadený orgán podľa ustanovení Správneho poriadku[vii], ale ten potvrdil pôvodné rozhodnutie. Prvostupňový orgán totiž vychádzal zo Zákona o verejnom zdravotníctve[viii], ktorý príslušným štátnym orgánom ukladá povinnosť zabezpečiť zaočkovanie maloletých detí a ich rodičom alebo iným zákonným zástupcom ukladá povinnosť poskytnúť súčinnosť[ix]. Ak sa stotožníme s takouto právnou argumentáciou, vyvstáva nám potom otázka, či je predmetný zákon a najmä vyhláška na jeho vykonanie v súlade s Ústavou SR a či príliš nezasahuje do osobnej sféry fyzickej osoby.

Tento právny názor zastáva advokát JUDr. Juraj Bizoň, ktorý sa prípadu mladej mamičky ujal. Mamička sa v marci 2013 obrátila na Krajský súd v Nitre so žalobou o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR v rámci výkonu správneho súdnictva podľa ustanovení § 247 OSP[x] a nasl. Napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy na základe Zákona o verejnom zdravotníctve a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu údajne hrubo zasahuje do základných práv a slobôd maloletého dieťaťa a údajne je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky[xi].

Takéto žaloby nie sú ani v slovenských pomeroch ojedinelé, výnimočné však je, že s argumentáciou JUDr. Bizoňa sa čiastočne stotožnil aj Krajský súd v Nitre s tým, že ide o prejudiciálnu otázku, od ktorej závisí rozhodnutie v merite veci[xii]. Posudzovanie súladu s Ústavou SR však patrí do právomoci Ústavného súdu SR. V konečnom dôsledku žaloba mladej aktivistky spôsobila, že Krajský súd v Nitre prerušil konanie v merite veci kvôli konaniu o prejudiciálnej otázke a obrátil sa na Ústavný súd SR vo veci súladu Zákona o verejnom zdravotníctve a vykonávacej vyhlášky s Ústavou SR. Dňa 5. novembra 2013 Ústavný súd SR prijal podnet Krajského súdu v Nitre na ďalšie konanie a v súčasnosti sa ním zaoberá príslušný sudca – spravodajca[xiii]. Záležitosť údajnej protiústavnosti Zákona o verejnom zdravotníctve a  jeho vykonávacej vyhlášky tak „naberá na obrátkach“. O ďalšom postupe v konaní pred Ústavným súdom SR budeme čitateľov včas informovať.

Poznámky pod čiarou:

[i] Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (Priestupkový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[ii] Ústavný súd rozhodne o povinnom očkovaní detí. Dostupné na Internete z: http://www.cas.sk/domace/ustavny-sud-rozhodne-o-povinnom-ockovani-deti. [online]. [Prístup k 19.6.2013].

[iii] Mamička odmietla očkovanie svojho dieťaťa: O pokute rozhodne ústavný súd! Dostupné na Internete z: http://www.nitra.dnes24.sk/mamicka-odmietla-ockovanie-svojho-dietata-o-pokute-rozhodne-ustavny-sud. [online].[Prístup k 1.12.2013].

[iv] Ústavný súd rozhodne o povinnom očkovaní detí. Dostupné na Internete z: http://www.cas.sk/domace/ustavny-sud-rozhodne-o-povinnom-ockovani-deti. [online]. [Prístup k 19.6.2013].

[v] Zákon Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[vi] O pokute za nezaočkované dieťa rozhodne ústavný súd. Dostupné na Internete z: http://www. webnoviny.sk/domace/o-pokute-za-nezaockovane-dieta-rozhodne-ustavny-sud. [online]. [Prístup k 30.11.2013].

[vii] Zákon Národného zhromaždenia ČSR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[viii] Zákon Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[ix] O pokute za nezaočkované dieťa rozhodne ústavný súd. Dostupné na Internete z: http://www. webnoviny.sk/domace/o-pokute-za-nezaockovane-dieta-rozhodne-ustavny-sud. [online]. [Prístup k 30.11.2013].

[x] Zákon Národného zhromaždenia č. 99/1963 Zb. o Občianskom súdnom poriadku (Občiansky súdny poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[xi] O pokute za nezaočkované dieťa rozhodne ústavný súd. Dostupné na Internete z: http://www. webnoviny.sk/domace/o-pokute-za-nezaockovane-dieta-rozhodne-ustavny-sud. [online]. [Prístup k 30.11.2013].

[xii] O pokute za nezaočkované dieťa rozhodne ústavný súd. Dostupné na Internete z: http://www. webnoviny.sk/domace/o-pokute-za-nezaockovane-dieta-rozhodne-ustavny-sud. [online]. [Prístup k 30.11.2013].

[xiii] Ústavný súd rozhodne o povinnom očkovaní detí. Dostupné na Internete z: http://www.cas.sk/domace/ustavny-sud-rozhodne-o-povinnom-ockovani-deti. [online]. [Prístup k 19.6.2013].