Predmanželské zmluvy na Slovensku 3: Vyporiadanie BSM a problémy s ním súvisiace

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je štandardný právny inštitút pre usporiadanie majetkových vzťahov medzi manželmi počas trvania manželstva. Označujeme ho aj zákonné BSM, pretože ex lege vzniká uzavretím manželstva podľa slovenského práva. Aj keď BSM nesporne slúži na posilnenie majetkových vzťahov manželov a prispieva k plneniu spoločenských a ekonomických funkcií manželstva, v nejednom prípade je nepraktické a môže spôsobiť komplikácie. A práve tu sa otvára priestor pre predmanželské zmluvy.

Redakcia 17. 12. 2013 5 min.
Vyporiadanie BSM Vyporiadanie BSM Wedding rings from 4freephotos.com

Čo si počať s BSM na Slovensku?

Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) definuje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ako spoločenstvo vlastníckych práv manželov k veciam, ktoré spoločne nadobudli počas trvania manželstva. Z osobitného majetkového spoločenstva manželov sú vylúčené len veci nadobudnuté dedením, darovaním, veci slúžiace osobnej potrebe alebo výkonu povolania jedného z manželov a veci vydané jednému z manželov v reštitúcii a ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka podľa ustanovení § 143 OZ[1]. Predmetný rozsah BSM však platí len pre takzvané „zákonné BSM“, ako klasické usporiadanie majetkových vzťahov medzi manželmi označujú JUDr. Jurčová, JUDr. Novotná a JUDr. Dobrovodský z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity[2].

Manželia uzatvárajúci manželstvo podľa slovenského práva nemôžu zabrániť vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale môžu ho v zákonnom rámci modifikovať dohodou vo forme notárskej zápisnice podľa ustanovení § 143a) ods. 3 OZ[3]. Takýmto spôsobom môžu zúžiť rozsah zákonného BSM tak, že z neho vyjmú niektoré spoločné veci manželov, alebo ho rozšíria o prakticky všetky veci, prípadne do BSM vložia aj veci nadobudnuté pred uzavretím manželstva. Okrem toho sa môžu odlišne  dohodnúť aj na správe spoločného majetku podľa § 143a) ods. 1 OZ[4]. Napokon, manželia sa môžu rozhodnúť, že vyhradia vznik BSM ku dňu zániku manželstva podľa ustanovení § 143a) ods. 2 OZ[5]. Tým legálne dosiahnu, že v BSM nebude žiadny majetok a jeho vyporiadanie bude bezpredmetné (takzvaný nulový variant). Všetky vyššie uvedené možnosti modifikácie zákonného BSM majú za následok vznik „modifikovaného BSM“, ktoré je prejavom autonómie vôle manželov v rámci dispozitívnych ustanovení Občianskeho zákonníka[6].

Ako vyporiadať BSM?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je viazané na trvanie manželstva a zánikom manželského zväzku zo zákona zaniká. Ak odhliadneme od smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho jedného z manželov, v praxi spravidla ide o rozhodnutie súdu o rozvode manželstva. Po zániku manželstva nasleduje vyporiadanie BSM podľa ustanovení § 150 OZ, pri ktorom sa rozdelí spoločný majetok manželov a vyporiadajú sa ich vzájomné nároky z BSM[7]. Obidvom bývalým manželom patrí rovnaký ideálny podiel ku všetkým majetkovým hodnotám v BSM.

V ideálnom prípade by sa manželia mali dohodnúť a z dôvodu právnej istoty majetkové vyporiadanie písomne zachytiť, ako to ukladajú ustanovenia § 149 ods. 2 OZ[8]. Ak sa nedohodnú, môže vyporiadanie BSM vykonať súd na návrh niektorého z manželov. Takéto riešenie nie vôbec ojedinelé, pretože neraz manželia k dohode nedospejú a bez súhlasu partnera si ponechajú niektoré veci zo spoločného majetku.

Ak k vyporiadaniu BSM nedošlo ani po troch rokoch od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zo zákona dôjde k transformácii BSM na podielové spoluvlastníctvo s rovnakými podielmi oboch manželov podľa ustanovení § 149 ods. 4 OZ prvej vety[9]. To však platí len pre nehnuteľnosti, niektoré hnuteľné veci a ostatné majetkové práva, ktoré sú pre manželov spoločné. Hnuteľné veci, ktoré rozvedení manželia osobne užívajú, prejdú do vlastníctva tohto z manželov, ktorý vec výlučne užíva ako vlastník pre svoju potrebu, pre potreby svojej rodiny alebo domácnosti podľa ustanovení § 149 ods. 2 OZ tretej vety[10].

Vzhľadom na komplikovanosť a nákladnosť konania o rozvode bývalí manželia neraz rezignujú na vyporiadanie BSM dohodou alebo rozhodnutím súdu. Slovenskú realitu vystihuje fakt, že veľmi často dochádza k vyporiadaniu BSM ex lege po uplynutí zákonnej trojročnej lehoty[11]. Vzhľadom na vyššie popísané postupy by sme mali zvážiť možnosť zavedenia inštitútu predmanželských zmlúv. Nádej predstavuje legislatívny návrh novelizácie Občianskeho zákonníka, ktorý sa Ministerstvo spravodlivosti zaviazalo dokončiť a predložiť do Národnej rady SR do konca roku 2014[12]. Nemôžeme však obísť legitímnu otázku: Prečo by mali tisícky rozvádzajúcich sa párov kvôli rigoróznej právnej úprave tráviť celé dni na súde, míňať nekresťanské peniaze na právne služby a dlhodobo sa venovať právnym ťahaniciam?

Poznámky pod čiarou:

[1] Zákon Národného zhromaždenia ČSR č. 40/1964 Zb. o Občianskom zákonníku (Občiansky zákonník) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Zákon Národného znení neskorších predpisov.

[2] LAZAR, J. a kol. 2010. Občianske právo hmotné I. Bratislava: Iura Edition s.r.o., 2010, s. 501 – 502.

[3] Zákon Národného zhromaždenia ČSR č. 40/1964 Zb. o Občianskom zákonníku (Občiansky zákonník) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Zákon Národného znení neskorších predpisov.

[4] Zákon Národného zhromaždenia ČSR č. 40/1964 Zb. o Občianskom zákonníku (Občiansky zákonník) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Zákon Národného znení neskorších predpisov.

[5] Zákon Národného zhromaždenia ČSR č. 40/1964 Zb. o Občianskom zákonníku (Občiansky zákonník) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Zákon Národného znení neskorších predpisov.

[6] LAZAR, J. a kol. 2010. Občianske právo hmotné I. Bratislava: Iura Edition s.r.o., 2010, s. 501 – 502.

[7] LAZAR, J. a kol. 2010. Občianske právo hmotné I. Bratislava: Iura Edition s.r.o., 2010, s. 501 – 502.

[8] Zákon Národného zhromaždenia ČSR č. 40/1964 Zb. o Občianskom zákonníku (Občiansky zákonník) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Zákon Národného znení neskorších predpisov.

[9] Zákon Národného zhromaždenia ČSR č. 40/1964 Zb. o Občianskom zákonníku (Občiansky zákonník) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Zákon Národného znení neskorších predpisov.

[10] Zákon Národného zhromaždenia ČSR č. 40/1964 Zb. o Občianskom zákonníku (Občiansky zákonník) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Zákon Národného znení neskorších predpisov.

[11] Slováci budú môcť uzavrieť predmanželskú zmluvu. Dostupné na Internete z: http://www.teraz.sk/z-domova/slovaci-budu-mat-moznost-uzavriet-predmanzelsku-zmluvu.

[12] Nový Občiansky zákonník by mal obsahovať aj predmanželské zmluvy. Dostupné na Internete z: http://www.sme.sk/spravodajstvo/novy-obciansky-zakonnik-by-mal-obsahovat-aj-predmanzelske-zmluvy.