Strany v Civilnom sporovom poriadku

Určité zmeny nastali aj v oblasti účastníkov konania (po novom strany), v možnostiach ich zmeny, zámeny alebo vystupovania osôb na jednej či druhej strane.

JUDr. Alexandra Podivinská 15. 08. 2016 3 min.

Už v úvodnom článku som sa venovala základným rozdielom, ktoré nastali v pojmosloví nového zákona – zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v platnom znení. Pojem účastník konania bol v novom procesnom predpise nahradený pojmom strana. Súčasne, CSP výslovne uvádza, že stranami sú žalobca a žalovaný. Z uvedeného vyplýva, že pojmy navrhovateľ a odporca sú od 1.1. 2016 minulosťou. V súvislosti so stranami konania však nastali aj ďalšie zmeny.

Procesné spoločenstvo

Zákon rozlišuje tri druhy procesného spoločenstva:

  1. Samostatné – je také spoločenstvo, v ktorom ide o samostatné práva a povinnosti a každý žalobca alebo žalovaný vystupuje sám za seba. Následne aj súd rozhoduje o každom nároku a o každej povinnosti samostatne.

  2. Nerozlučné – v tomto spoločenstve ide o také práva a povinnosti, že sa rozsudok musí vzťahovať na každého kto na strane žalobcu alebo žalovaného vystupuje. Súčasne, úkon jednej osoby bude zaväzovať aj ostatné osoby vystupujúce na tej ktorej strane.

  3. Nútené – predstavuje spoločenstvo, v ktorom osobitný predpis vyžaduje pre úspech v spore účasť všetkých subjektov, ktorí sa na právnom vzťahu zúčastnili. V tomto prípade svedčí hmotnoprávna vecná legitimácia v spore viacerým subjektom. Inak povedané, ak je z hľadiska hmotného práva potrebné a nevyhnutné, aby žalobu uplatnilo viacero subjektov spoločne, alebo ak je nevyhnutné pre úspech v spore žalovať viacero subjektov, ide o nútené spoločenstvo. Typický príklad núteného spoločenstva upravuje zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v plantom znení.

Pristúpenie a zmena subjektov

Nový právny predpis vypustil inštitút zámeny účastníctva. Dôvodom prestavuje skutočnosť, že v kontradiktórnom spore má byť nedostatok vecnej legitimácie v čase začatia konania riešený výlučne novým sporom a nie pokračovaním pôvodného sporu. V zmysle uvedeného nájdeme v CSP už len možnosť pristúpenia a zmeny subjektov, za splnenia zákonom ustanovených podmienok.

Intervencia

Pojem vedľajší účastník nahrádza pojem intervient. Kritérium právneho záujmu na výsledku sporu zostáva zachované. Nový zákon obsahuje možnosť jeho vstupu do konania z vlastného podnetu, alebo na základe oznámenia o spore, tzv. litisdenunciácie. Oznámením strana informuje intervienta o prebiehajúcom spore, ktorý môže mať dopad na ich hmotnoprávne vzťahy. Súčasne ho vyzýva, aby do konania vstúpil. Prílohou oznámenia je žaloba, prípadne jej zmeny a všetky doplnky. V oznámení sa zároveň uvádza, aké nároky čo do dôvodu strana voči tejto osobe uplatní, ak v spore nebude úspešná. Súhlas strany, na ktorej bude intervient vystupovať sa vyžaduje zakaždým, ak netvoria nerozlučné spoločenstvo. Tento súhlas sa vzťahuje na vykonanie všetkých relevantných procesných úkonov intervienta – procesný útok a procesná obrana. Intervient môže nesúhlasiť so správnosťou rozhodnutia súdu len za zákonom stanovených podmienok.