Obec môže zrušiť hazard aj bez petície občanov

Poslanci NR SR na schôdzi parlamentu dňa 29. septembra 2020 schválili novelu zákona o hazardných hrách, pričom za návrh hlasovalo až 120 poslancov. Hlavným cieľom návrhu zákona bolo posilnenie kompetencie samospráv v oblasti zákazu hazardných hier na ich územiach.

Martina Vanc 12. 10. 2020 4 min.

Zjednodušenie pre samosprávy spočíva v odstránení podmienky podania petície občanmi, ktorí sa takýmto spôsobom mohli sťažovať na porušovanie verejného poriadku v súvislosti s hazardnými hrami. Obce totiž môžu prijímať všeobecne záväzné nariadenia o zakázaní hazardných hier na ich území, avšak predtým je vyžadovaná existencia petície nespokojných občanov. Túto petíciu musí podporiť až 30% obyvateľov danej obce, v prípade hlavného mesta SR Bratislava a Košíc je to 15% obyvateľov – ak bola pôsobnosť prenesená na mestské časti, platí 30%. V porovnaní s inými krajinami Európskej únie tieto nemajú podmienku existencie petícií obyvateľov a preto je možne konštatovať, že doterajší systém zákazu hazardu bol pre samosprávy komplikovaný.

Aktuálne platné ustanovenie uvádza, že občania sa musia v petícii sťažovať na narúšanie verejného poriadku, ktorý súvisí s hraním hazardných hier. Vyplývajúc z dôvodovej správy podľa poslancov nie je pojem verejný poriadok dostatočne definovaný a preto nie je možné riadne posudzovať účely petícii proti hazardu. Často tak bývajú petície občanov napádané a obce následne musia pred súdom dokazovať kvalifikované narúšanie verejného poriadku, ktoré priamo súvisí s hraním hazardných hier, čo je však náročné pri neurčitom obsahu pojmu „verejný poriadok“ a subjektívnym nahliadaním jedincov na tento pojem. Aj toto bol jeden z dôvodov odstránia podmienky petície.

Argumentácie poslancov v dôvodovej správe k návrhu zákona ďalej argumentuje nadbytočnosť petície nasledovne – „Zloženie samosprávnych zastupiteľstiev vyjadruje vôľu obyvateľov, ktorí prostredníctvom komunálnych volieb udelili poslancom samosprávnych zastupiteľstiev mandát na ich zastupovanie. Vychádzajúc z legitimity samosprávnych zastupiteľstiev je podmienka petície na prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce zakazujúceho hazardné hry na svojom území nadbytočná.“

Schválený návrh zákona zároveň zvyšuje kompetencie Úradu pre reguláciu hazardných hier a jeho efektívnosť najmä v oblasti kontroly kvízomatov. Počas kontrol často nastáva situácia, kedy je kontrolórom účelovo zamedzené odobratie dokladov alebo zariadení – návrhom novely sa kontrolórom umožňuje odobrať potrebné veci aj za nutnosti prekonania prekážky. Zároveň po novom budú môcť kontrolóri uzavrieť priestory slúžiace na prevádzkovanie hazardných hier, ak nadobudnú podozrenie, že ide o prevádzkovanie  v rozpore so zákonom.

Mení sa aj vzdialenosť, v akej mohli byť prevádzky hazardných hier umiestňované od škôl, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb a pod. – pôvodných 200 metrov tzv. pochôdzkovou vzdialenosťou sa mení na 500 metrov vodorovnej vzdialenosti – vzdušnou čiarou. Zároveň sa zakazuje zriaďovať herne vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb.

Osobám v registri vylúčených osôb sa dopĺňajú do zákazu hrania aj stávkové hry. Vylúčenou osobou je fyzická osoba, ktorá má 18 a viac rokov a:

  • ktorá na vlastnú žiadosť požiadala o vylúčenie – nechala sa zapísať do zoznamu,
  • ktorá na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvorí domácnosť,
  • ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva,
  • ktorá študuje na vysokej škole a bolo jej priznané sociálne štipendium,
  • ktorej bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách,
  • ktorá má povinnosť platiť výživné na nezaopatrené dieťa,
  • voči ktorej bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.

K návrhu zákona v rámci legislatívneho procesu muselo dávať stanovisko Ministerstvo financií SR ako gestor verejného rozpočtu. Ministerstvo financií SR uviedlo, že s  tvrdením v dôvodovej správe aj v doložke vybraných vplyvov, podľa ktorého návrh zákona nezakladá negatívny vplyv na verejný rozpočet možno súhlasiť len vtedy, ak obce nepristúpia k obmedzovaniu hazardných hier. „V opačnom prípade bude mať návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nakoľko príjmy z odvodov z hazardných hier sú súčasťou štátneho rozpočtu, ako aj rozpočtov miest a obcí,“ špecifikovalo Ministerstvo financií SR.

Na otázku, čo sa stane s prevádzkami na území, na ktorom obec podľa novely zákona zakáže prevádzkovanie hazardných hier, nám odpovedal Úrad pre reguláciu hazardných hier – „V prípade existujúcej herne prevádzkovateľa, ktorý má platnú licenciu, bude môcť prevádzkovateľ prevádzkovať herňu do doby platnosti licencie.“

Schválený zákon nadobudne účinnosť 1. novembra 2020, okrem ustanovenia o vylúčených osobách, ktoré nadobudne účinnosť od 1. januára 2022.