Finanční agenti- nové požiadavky na odbornú spôsobilosť

Zákon č. 186/2009 Z. z.  o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov unifikuje podmienky, za ktorých možno vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo v rôznych segmentoch finančného trhu.[1] Ide o sektor poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia,  poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, prijímania vkladov a starobného dôchodkového sporenia.

JUDr. Peter Slezák 12. 02. 2018 5 min.

Dňa 23. februára 2018 nadobudne účinnosť zákon č. 282/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Daná priama novela prináša niekoľko kľúčových zmien, z ktorých zameriame pozornosť na odbornú spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom či členom štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta.[2]

Odborná spôsobilosť predstavuje právny inštitút zabezpečujúci znalosti finančných agentov a finančných poradcov.  Ide o súbor právnych noriem,  ktoré upravujú požiadavky na dosiahnutý stupeň vzdelania, osobitné finančné vzdelávanie, úspešné zloženie odborných skúšok, odborných skúšok s certifikátom  a taktiež  odbornú prax na finančnom trhu.[1] V platnej právnej úprave je zakotvený základný, stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

Právnická osoba, ktorá má záujem podnikať ako samostatný finančný agent, musí disponovať povolením na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta udeľovaným rozhodnutím Národnej banky Slovenska.

Medzi zákonné požiadavky kladené na  právnickú osobu, žiadateľa o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta, patrí okrem iného odborná spôsobilosť vybraných fyzických osôb (štatutára, resp. člena štatutárneho orgánu, odborného garanta).[2] Pri uvedenej regulatórnej požiadavke poukazujeme na nekonzistentnosť právnej úpravy účinnej do 22. februára 2018. Odborná spôsobilosť u fyzických osôb zastávajúcich kľúčové funkcie v právnickej osobe, ktorej má byť udelené povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta je definovaná v právnej úprave alternatívne.  Ustanovenie § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do
22. februára 2018 (ďalej len „Z o FS“) v prípade jednoosobového štatutárneho orgánu vyžaduje odbornú spôsobilosť u štatutára, pokiaľ ide o kolektívny štatutárny orgán, aspoň u jedného z jeho členov alebo aspoň u jedného odborného garanta. V ustanovení § 21 Z o FS (upravujúcom právny inštitút odbornej spôsobilosti) je obsiahnutá regulatórna požiadavka na kumulatívne plnenie povinnosti odbornej spôsobilosti,[3] t. zn. pri jednoosobovom štatutárnom orgáne, ide o fyzickú osobu tvoriacu tento orgán a aspoň jedného odborného garanta samostatného finančného agenta, pri viacosobovom štatutárnom orgáne, ide o požiadavku kladenú aspoň na jedného člena a aspoň jedného odborného garanta samostatného finančného agenta. Načrtnutú diskrepanciu možno preklenúť výkladom v prospech subjektu.[4] To znamená, že abstrahujeme od požiadavky odbornej spôsobilosti u štatutárneho orgánu, resp. aspoň u jedného jeho člena, ak ide o viacosobový orgán a plnenie predmetnej požiadavky zabezpečuje odborný garant samostatného finančného agenta.

S účinnosťou od 23. februára 2018 sa regulácia stáva jednoznačnou.  Žiadateľ, ktorým je právnická osoba, musí v súlade s platnou právnou úpravou preukázať okrem iného splnenie zákonnej podmienky, a to odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo aspoň jednej fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa zodpovedným za vykonávanie finančného sprostredkovania a odborného garanta žiadateľa. Predmetná zákonná podmienka (aj spolu s ďalšími) musí byť splnená nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. A teda v novom legislatívnom prostredí je nutné, aby boli odborne spôsobilí odborný garant samostatného finančného agenta a zároveň aj štatutár, resp. člen štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta.

Novelizované boli aj  zákonné požiadavky týkajúce stupňa odbornej spôsobilosti, ktorý má byť dosiahnutý štatutárom, resp. členom štatutárneho orgánu a odborným garantom samostatného finančného agenta, do 22. februára 2018 boli povinní dosiahnuť vyšší stupeň odbornej spôsobilosti. Od 23. februára 2018 predstavuje vyšší stupeň odbornej spôsobilosti minimálnu regulatórnu požiadavku. Z čoho vyplýva, že platná právna úprava pripúšťa, aby splnili i najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

De lege lata sa odo dňa 23. februára 2018 vyšším stupňom odbornej spôsobilosti rozumie ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie, najmenej trojročná odborná prax v sektore, v ktorom má osoba záujem vykonávať finančné sprostredkovanie, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie. V porovnaní s predchádzajúcou úpravou,  na základe ktorej bolo potrebné dokladovať prax v oblasti finančného trhu, odo dňa 23. februára 2018 je nevyhnutné preukázať prax v príslušnom sektore, v ktorom má byť vykonávaná činnosť samostatného finančného agenta.

Pre úplnosť je nutné dodať, že  (nielen) právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť samostatného finančného agenta  podľa  predpisov účinných do 22. februára 2018, sú povinné splniť požiadavky pre odbornú spôsobilosť ustanovené novou právnou úpravou účinnou od 23. februára 2018 v lehote do 23. februára 2019.

 

Poznámky pod čiarou:

[1] SLEZÁKOVÁ, A.: Najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti ako jedna zo zákonných požiadaviek kladených na odborného garanta finančného poradcu. In: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „PANEURÓPSKE PRÁVNICKÉ FÓRUM“  4. apríl 2016, s. 410-420, ISBN 978-80-89453-18-4, s. 414.

[2] Porovnaj ustanovenie § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[3] Porovnaj ustanovenie § 21 ods. 8 zákona o finančnom sprostredkovaní de lege lata do 22. februára 2018.

[4] Pre oblasť daňového práva sa  Ústavný súd Slovenskej republiky  vyjadril v týchto intenciách v Náleze zo dňa 18. septembra 2008, vyjadrujúc. že pri pochybnostiach sú povinné (orgány verejnej moci) postupovať miernejšie - in dubio mitius poukazujúc na rozhodnutie Ústavného súdu ČR, sp. zn. IV. ÚS 666/02. Porovnaj webové sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky. Dostupné na: https://www.ustavnysud.sk/zbierka-nalezov-a-uzneseni .