Obmedzenia súvisiace s hazardnými hrami

Poslanci tento mesiac navrhujú aj zmeny, ktoré súvisia s hazardnými hrami. Aké zmeny navrhujú?

JUDr. Alexandra Podivinská 24. 04. 2016 3 min.

Týmto poslaneckým návrhom zákona sa jednak zmení zákon o hazardných hrách a jednak zákon o obecnom zriadení. Poslanci kladú veľký dôraz na ochranu detí, či mladistvých a to v súvislosti s možnosťou vzniku závislosti na hazardných hrách, zamedzenia prístupu k nim, alebo iného častého kontaktu s nimi. Poslanci pritom reagujú na požiadavky verejnosti, ktorá na základe petícií požaduje v určitých mestách či už obmedzenie, alebo úplný zákaz hazardu. Hovoríme pritom o Bratislave, Galante, Ružomberku, či Levoči.

Ciele zákona

  • Prvým cieľom predloženého návrhu zákona je rozšírenie okruhu hazardných hier, ktorých hranie bude možné obmedziť cez všeobecne záväzné nariadenie o stávkové hry a zakázať o niektoré hazardné hry.

  • Obyvateľom obce umožniť to, aby sa petíciou domáhali hlasovania o narúšaní verejného poriadku z dôvodu hrania hazardných hier. Petícia by mala byť podporená aspoň 30%-tami občanov, po splnení tejto podmienky nastúpi povinnosť obce rokovať o návrhu všeobecne záväzného nariadenia.

  • Umožniť obyvateľom rovnakým spôsobom domáhať sa hlasovania o tom, či dochádza k podstatnému zásahu do záujmov obyvateľov obce.

  • Prinavrátiť obci právomoc obmedziť alebo zakázať zákonom vymedzené hry, alebo aj niektoré z nich bez toho, aby musela najskôr v takejto veci prijať podnet.

Súčasná právna úprava totižto oprávňuje obec zakázať buď všetky alebo ani jednu z hazardných hier. Všeobecne záväzné nariadenie bude obsahovať lehotu, nie však kratšiu ako 3 mesiace, v ktorej bude musieť prevádzkovateľ hazardnej hry skončiť prevádzkovanie, bez ohľadu na dĺžku platnosti jeho licencie.

Návrh zákona má za cieľ rozšíriť prípady, v ktorých bude môcť obec obmedziť prevádzkovanie hazardných hier a vyhovieť tým požiadavkám občanov. Prijatie tejto právnej úpravy sa navrhuje aj za účelom predchádzania, či zamedzenia výskytu niektorých kriminálnych činností, ktoré s prevádzkovaním hazardných hier súvisia a to úžerníctvo, alebo krádež. Predkladatelia v dôvodnej správe uvádzajú, že poskytovanie služieb týkajúcich sa hazardných hier síce spadá pod články 49 a 56 Zmluvy o fungovaní EÚ, a v zmysle tohto ustanovenia sa zaručuje sloboda usadenia sa a voľného poskytovania služieb, samotná Zmluva o fungovaní Európskej únie pripúšťa jej obmedzenie v prípadoch výslovne ustanovených v článkoch 51 a 52, alebo ak sú v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie opodstatnené naliehavými dôvodmi všeobecného záujmu. (Poslanecký návrh zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Napriek tomu, že návrh zákona bol v celku opodstatnený navrhovatelia vzali listom z 15. apríla 2016 svoj návrh zákona späť.

 

  • Súvisiace právne predpisy