Rozhovor: Ochranné známky v praxi

Témou dnešného rozhovoru bude ochrana práv duševného vlastníctva. Táto právna oblasť sa zaoberá ochranou práv vzťahujúcich sa na predmety, ktoré vytvorili osoby svojou tvorivou duševnou činnosťou. Okrem práv duševného vlastníctva, medzi ktoré patrí autorské právo, zaraďujeme do tejto oblasti aj práva priemyselného vlastíctva. Pozrite sa s nami pod právno - praktickou lupou na jeden zo známych inštitútov – ochrannú známku a jej ochranu.

Redakcia 26. 05. 2020 7 min.

Ochranné známky

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach stanovuje podmienky pre tzv. zápisnú spôsobilosť ochrannej známky.

Ochrannou známkou môže byť slovné, obrazové, priestorové, pozičné označenie, označenie vzoru, označenie tvorené jednou farbou alebo kombináciou farieb bez obrysov, zvukové označenie, pohybové, multimediálne, holografické alebo iné označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Zákon zároveň podrobne špecifikuje výluky označení zo zápisu a označenia, ktoré nemôžu byť ochrannou známkou. Ide napríklad o označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, označenia obsahujúce názvy štátov, označenia druhu výrobkov alebo služieb, všeobecne známe zemepisné označenia, klamlivé označenia, označenia zhodné s ochrannou známkou zapísanou pre inú osobu pre zhodné tovary alebo služby.

Posledná novela zákona o ochranných známkach zaviedla novú formu označenia ochrannej známky - zvuk.

Novela zákona zmenila označenia, ktoré môžu byť zapísané ako ochranná známka tak, že k pôvodným formám označenia (názvy, číslice, grafika atď.) pripúšťa aj tzv. zvukovú ochrannú známku. Podmienkou zápisu je, aby bolo možné presne určiť predmet ochrannej známky. Zmena nastala aj v používaní ochrannej známky. Ak majiteľ ochrannú známku nezačne používať do piatich rokov odo dňa zápisu ochrannej známky alebo ak ju na toto obdobie prestane používať, ochranná známka sa zruší. Toto síce patrí medzi nie nedávne zmeny, no aj napriek tomu si nové pravidlá z poslednej novely zákona mnohí neosvojili. 

Ochranu označenia získa majiteľ loga podaním prihlášky na príslušný úrad. Môže sa pritom jednať o Úrad priemyselného vlastníctva SR, európsky úrad European Union Intellectual Property Office alebo medzinárodný úrad World Intellectual Property Organization. Pred podaním prihlášky sa však majiteľ musí rozhodnúť, pre aké tovary a služby chce ochrannú známku získať. Na tento účel musí prihláška obsahovať ich zoznam. Tovary a služby sú v zozname zaradené do jednotlivých tried podľa toho, čoho sa týkajú, pričom po udelení ochrannej známky bude zoznam tvoriť jej súčasť v registri. Takto je verejnosti sprístupnená informácia o tom, čo má daná ochranná známka zastrešovať.

Praktickou informáciou je, že Úrad priemyselného vlastníctva SR v rámci prieskumu prihlášky zisťuje, či je prihlasované označenie zhodné s existujúcou ochrannou známkou. Na druhú stranu nezisťuje podobnosť s už prihlásenými označeniami. Znamená to, že ak prihlasované označenie nie je s už udelenou ochrannou známkou totožné, môže reálne nastať kolízia. Ostáva tak na majiteľovi staršej ochrannej známky, či zamedzí registrácii prostredníctvom námietky.

Na aplikáciu zákonných ustanovení v praxi aj na to, aká je náplň práce právnika, ktorý poskytuje právne služby v oblasti práv duševného vlastníctva, sme sa pýtali právnika Mgr. Lukáša Steinigera, ktorý poskytuje služby v oblasti registrácie ochranných známok, ako aj ich ochrany,

Stretli ste sa už s dopytom po registrácii zvuku ako ochrannej známky? Kto tento druh ochrannej známky najčastejšie využíva??

Aj napriek tomu, že na úrovní EÚ existuje možnosť registrácie zvukovej známky už nejaký čas, stále ide o relatívne novú možnosť, o ktorej ešte mnoho ľudí nevie. Úprava slovenskej legislatívy len doplnila trend a možnosť, ktorá tu už existovala a bola nastavená. Klientov, ktorým by sa nový druh ochrannej známky mohol hodiť, sa o tom snažíme vždy informovať. Cieľom jednotlivých druhov ochranných známok je poskytnúť ochranu nad rozmanitým množstvom označení a odlíšiť sa od konkurencie na trhu. Niektoré tovary a služby sa nám automaticky spájajú s určitým logom (napríklad iPhone s „jablkom“), iné s názvom, napríklad pod pojmom Dedoles sa nám hneď vybavia ich tovary. Z tohto dôvodu nový druh ochrannej známky nebude môcť využiť každý. Najčastejšie to budú majitelia nejakých zvučiek, ktoré sú notoricky známe napríklad z reklám. Každopádne predstavujú zvukové ochranné známky novú možnosť kreatívneho odlíšenia sa od konkurencie a pri kreovaní alebo škálovaní biznisu je možné už nad nimi reálne uvažovať ako o hodnotnom nehmotnom majetku.

Registrujú si Vaši klienti zväčša ochranné známky len u nás na Slovensku, alebo radšej siahajú po ochrane európskej, prípadne medzinárodnej?

Teritórium ochrany volia v závislosti od toho, v akých krajinách svoj biznis uplatňujú. Ak ponúkajú tovary a služby len v rámci Slovenska, volia na úvod domácu ochrannú známku. Plusom je, že aj ak sa v nasledujúcich rokoch rozhodnú svoj biznis rozbehnúť v okolitých krajinách, môžu si zo svojej vnútroštátnej ochrannej známky urobiť napríklad medzinárodnú známku, prípadne uplatniť v zákonnej lehote právo seniority. V takom prípade dochádza iba k rozšíreniu ochrannej známky pre príslušné krajiny. Mínusom však je, že tovary a služby zostávajú pôvodné a nie je možné tento zoznam rozšíriť. Preto klientom pri zatriedení odporúčame premyslieť si aj prípadný rozvoj ich podnikania, aby sme rátali aj s ďalšími službami či tovarmi, ktoré v čase podania prihlášky síce neposkytujú, ale majú to v pláne v horizonte približne 5 rokov. Každopádne klientom dnes skôr odporúčame voliť cestu ochrannej známky EÚ, najmä ak rozmýšľajú globálnejšie a musím povedať, že klienti aj túto možnosť viac preferejú. Všetko je však otázkou stratégie, ktorú je nutné ušiť klientovi na mieru.

Ako podľa Vás ovplyvňuje priebeh konania resp. prihlasovanie ochranných známok posledná novela zákona v praxi?

Z môjho pohľadu vplýva na popularitu právnych služieb poskytovaných majiteľom ochranných známok. Tento trend je možné badať už dlhšie, bez ohľadu na prijatie poslednej novely. V prvom rade sme si vedomí, že väčšina obchodníkov nemá priestor monitorovať, aké ochranné známky boli registrované a či niekomu nebola udelená ochrana na rovnakú prípadne veľmi podobnú ochrannú známku. Napokon, v dôsledku udelenia ochrany na potenciálne zameniteľnú ochrannú známku, môže podnikateľ prísť o klientov, v horších prípadoch aj o dobré meno. Osoba poskytujúca tovary či služby pod skoro totožným označením môže u zákazníkov budiť dojem, že ide o im známu firmu. Buď kúpia tovary od „konkurencie“, ku ktorej sa môžu vracať aj v budúcnosti, alebo stratia dôveru v tieto tovary a služby z dôvodu nižšej kvality, pričom budú negatívne vnímať známu značku.

V mojej praxi sa stala veľmi podstatnou časťou práce pri registrácii a ochrane ochranných známok práve príprava detailnej rešerše pred samotnou registáciou, kedy vieme klientovi pomerne detailne predstaviť jeho predregistračnú pozíciu a možnosti. V rámci jej prípravy vidíme všetky možné konflikty s už registrovanými ochrannými známkami alebo podanými prihláškami, vidíme, ktorí konkurenti sú aktívni v podávaní námietok proti registrácii, vidíme kultúrny a jazykový význam slov, používanie slov na internete, obchodoch s aplikáciami či v reálnom biznise konkurencie a veľa iného. Samozrejme, vieme aj permanentne monitorovať prihlášky a ochranné známky tak, aby nikto neohrozoval nášho klienta, a to na dennej báze. Na to všetko nám pomáhajú najmodernejšie technológie postavené na princípoch machine learningu a umelej inteligencie a veľmi nám to uľahčuje a zefektívňuje prácu. Pochvaľujú si to aj klienti, keďže sa pre nich stali omnoho dostupnejšie služby, ktoré si pred nedávnom mohli dovoliť len veľmi veľkí hráči.

Právne služby dnes tak naberajú na potrebe už pred podaním samotnej prihlášky. Je vhodné vedieť svoje možnosti a šance na úspech pred tým, ako sa pustím do procesu, ktorý môže trvať 6 a viac mesiacov a stojí ma to nemalé financie, najmä v prípade ochrannej známky EÚ alebo medzinárodnej ochrannej známky. Často nakoniec človeka nehnevajú ani tak vyhodené peniaze, ale stratený čas, keďže neúspešná registrácia nutne znamená zmenu názvu, obchodného mena, domén a vlastne celého brandu. Preto určtie odporúčam investovať do kvalitných poradenských služieb a premyslenejšie pristupovať k celej registrácii.

Považujete právo duševného vlastníctva za zaujímavú oblasť pre právnika? Ak áno, prečo?

Určite áno. V praxi môže táto oblasť uspokojiť skoro každú potrebu realizácie právnika. V poradenstve našim klientom uplatňujeme zásady obchodného práva, pričom nesmie chýbať cit pre biznis. Vždy sa snažíme vysvetliť, aké je pre prosperujúce fungovanie firmy podstatné zabezpečiť ochranu práv po formálnej stránke. V prípade zásahov do práv našich klientov sa nevyhneme ani ich uplatňovaniu súdnou cestou a dôležitou súčasťou našej práce je aj vypracovanie kvalitných licenčných podmienok. Podstatou našich služieb je tiež, že na určitý čas musíme pochopiť vnímenie a život nejakej značky, alebo sa napríklad v prípade patentov stávame v priebehu niekoľkých týždňov „odborníkmi“ na želanú oblasť. Vďaka poslednej patentovej prihláške sa z nás stali „skoro IT-čkari“ :).

Ak Vás téma zaujala, prečítajte si náš článok na tému patent a jeho ochrana. Rovnako je doplnený o rozhovor s advokátskou kanceláriou zaberajúcou sa aj právom duševného vlastníctva. 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.