Od 1.7.2020 pribudne nové ministerstvo

V pondelok (25.5.2020) prezidentka Zuzana Čaputová svojim podpisom podporila vznik nového Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Prečo bolo nutné vytvoriť nové ministerstvo, kto bude stáť na jeho čele, ale aj to, aká bude jeho agenda sa dočítate v dnešnom článku.

Martina Rievajová 01. 06. 2020 4 min.

Staronové ministerstvo

K súčasným 13 ministerstvám pribudne od 1.7.2020 nové 14. ministerstvo, pod ktoré budú spadať na prvý pohľad nespojiteľné oblasti verejného záujmu. Nejde však o nové oblasti, ktoré by si dosiaľ nevyžadovali ústredné riadenie. Predchodcom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) bol Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ide teda o transformáciu, ktorej výsledkom by malo byť spojenie agendy Úradu podpredsedu vlády s ďalšími oblasťami, ktoré patrili do právomoci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Na čele nového ministerstva by mal stáť „podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo,“ pôjde preto o súčasnú podpredsedníčku Vlády SR, ktorá stojí na čele Úradu podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu, Veroniku Remišovú.

V dôvodovej správe k novele, ktorou sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, samotní predkladatelia novely uvádzajú, že cieľom takéhoto spojenia a transformácie je centralizácia a koncentrácia agendy regionálneho rozvoja, riadenia eurofondov, posilnenia transparentnosti a efektívnosti.

Obstarávanie právnych služieb pod drobnohľadom

Centralizáciou investícií, eurofondov a pôdohospodárstva by sa malo dosiahnuť najmä to, aby bolo možné koordinovať legislatívne procesy týkajúce sa zmienených oblasti, ale aj posudzovať interné a externé konzultačné služby finančného, právneho a obdobného charakteru, vykonávaných či obstarávaných ministerstvami či inými orgánmi štátnej správy, a to z hľadiska ich hospodárnosti, efektívnosti, ale aj účelnosti vynakladaných nákladov.

Okrem právnych konzultačných služieb by väčšej kontrole mali byť podrobené, aj iné interné či externé právne služby a právne zastúpenie, ktoré bude na základe obstarávania poskytované ministerstvám či iným štátnym orgánom.

Kontrolu konzultačných, zastupovacích, ale aj iných právnych služieb poskytnutých štátnym orgánom na základe obstarávania by mal vykonávať podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie, Štefan Holý.

Pôsobnosť nového ministerstva

MIRRI SR by mal pôsobiť primárne v oblastiach investícií, ale aj dlhodobých stratégií, čo sa odrazilo aj v pôsobnosti a právomoci, ktorú ministerstvu priznáva novela.

V prvom rade sa bude MIRRI SR zameriavať na riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej Únie. Vzhľadom na súčasnú situáciu, kedy z dôvodu ekonomických strát, ktoré slovenské hospodárstvo utrpelo v dôsledku pandémie COVID-19 sa očakáva príchod značnej európskej ekonomickej pomoci, táto pomoc by mala byť precíznejšie sledovaná a regulovaná práve týmto ministerstvom.

Ďalšou oblasťou je strategické plánovanie a riadenie investičných projektov. Pôjde jednak o investičné stratégie na celoslovenskej úrovni, ale aj na úrovni regiónov.

V neposlednom rade bude pod MIRRI SR spadať oblasť informatizácie spoločnosti a tvorby politiky jednotného digitálneho trhu, informatizácia verejnej správy, ale aj ďalších možností informatizácie spoločnosti.

Úrad vlády ako správca Slov-lex-u a iné novoty

 Okrem určenia právomoci a pôsobnosti nového ministerstva sa menia aj zaužívané oblasti pôsobenia tých súčasných. Napríklad Ministerstvo spravodlivosti SR už po novom nebude zabezpečovať vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky, ako ani prevádzku portálu Slov-Lex. Táto úloha totižto prechádza na Úrad vlády SR.

Ministerstvo pôdohospodárstva nebude po vzniku MIRRI SR zodpovedné za agendu regionálneho rozvoja, ktorý v plnom rozsahu prechádza na MIRRI SR s účinnosťou od 1.10.2020.

Novinkou je aj zriadenie nového ústredného orgánu pod názvom Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu, ktorá sa zriaďuje pri Ministerstve hospodárstva SR. Nový orgán by mal plniť najmä úlohu kontroly a gestora novej legislatívy, v ktorej by mal zabezpečovať  hospodárske záujmy Slovenskej republiky presahujúce záujmy regionálnych politík. Rada vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu by navyše mala byť zodpovedná aj za predkladanie návrhov na zjednodušenie súčasnej právnej úpravy podnikania. Na čele tohto orgánu bude stáť Minister hospodárstva SR.

Zdroj: NR SR