Od júla sa mení metodika určovania počtu voľných sudcovských miest

Určovaniu počtu voľných sudcovských miest na súdoch len na základe dohody odzvonilo. Ministerstvo spravodlivosti SR na čele s ministerkou Kolíkovou pripravilo návrh metodiky transparentného určovania voľných miest na súdoch.

Martina Vanc 29. 06. 2020 4 min.

Ako sa určovali miesta doteraz?

Doterajšie určovanie voľných miest pre sudcov fungovalo na jednoduchom, avšak absolútne netransparentnom systéme. Voľné miesta sa určovali iba na základe stretnutí predsedov krajských súdov s vedením rezortu spravodlivosti. Kto bol viac presvedčivý, dostal viac voľných miest. Neexistovali pravidlá, ktoré by zaručovali stanovenie optimálneho počtu sudcov na jednotlivé súdy. Takáto politika určovania miest na základe individuálnych požiadaviek prináša aj negatívne finančné dopady a je z dlhodobého hľadiska nekoncepčná - často sa systém preplňoval sudcami, ktorí zotrvávali na súdoch aj v prípade, keď už bol počet sudcov prevyšujúci potrebnú mieru.

„Voľné miesta sudcov sa zvyčajne určovali na porade ministra s predsedami krajských súdov (miesta boli určené aj mimo porady, zväčša ak sa niečo náhle vyskytlo). Predsedovia súdov adresovali ministrovi svoje žiadosti s poukazom na skutočnosť, prečo chcú voľné miesto určiť. Vychádzajúc zo situácie na tom – ktorom súde ako aj zo štatistických údajov o tom – ktorom súde sa následne minister rozhodol prideliť/neprideliť voľné miesto sudcu konkrétnemu súdu,“

vyjadril sa pre našu redakciu hovorca Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Peter Bubla.

Už v minulosti boli pokusy o zavedenie systému v určovaní počtu miest na súdoch, avšak doposiaľ neúspešne. Ako uviedla ministerka spravodlivosti Kolíková:

„Pravidlá, otvorené všetkým a pre všetkých, sme sa usilovali zaviesť aj v rokoch 2017-2018 spolu s vtedajšou ministerkou Luciou Žitňanskou. S potešením som nadviazala na toto naše rozbehnuté úsilie a princípmi a metodikou by som veľmi rada vytvorila otvorenú platformu, ktorá na základe jasne stanovených pravidiel, prístupných všetkým, objektívne určí, koľko ktorý súd v čase určovanie voľných miest sudcov potrebuje na to, aby bol zabezpečený rovnaký prístup k spravodlivosti na celom Slovensku a na každom súde a aby klienti súdu dostali „svoje“ rozhodnutie v primeranom čase“.

Nová metodika určovania voľných miest na súdoch

Výsledkom prác je Metodika určovania počtu sudcov – transparentný systém prideľovania sudcov na jednotlivé súdy. Analytickým spôsobom sa podľa nej bude určovať, koľko sudcov potrebuje ktorý súd, aby bol zabezpečený rovnaký prístup k právnej ochrane a aby sa zamedzilo prieťahom v súdnom konaní. Podstatným pojmom, ktorý má dôležitý význam pri výpočte, je tzv. dispozičný čas. V jednoduchosti povedané ide o čas, za aký bude mať súd, resp. sudca čistý stôl, ak bude rozhodovať v rovnakom tempe ako doteraz. Výsledkom je informácia o schopnosti súdov vysporiadať sa s prípadmi, v ktorých ešte nebolo rozhodnuté. Tento faktor poukazuje na markantné rozdiely najmä pri porovnaní najefektívnejšieho okresného súdu, ktorého dispozičný čas v civilnej agende je na úrovni 70 dní, a najmenej efektívneho, kde je tento čas až 513 dní. Ako uvádza priamo metodika – „Predmetná metodika sa usiluje adresovať práve tento problém – rôzny prístup k spravodlivosti v rôznych častiach Slovenska s ohľadom na princíp „hodnota za peniaze“ . Je zrejmé, že doterajšia prax nedokázala zabezpečiť rovnaký prístup k súdnej ochrane pre všetkých občanov a diskusia, čo tento stav spôsobilo, je irelevantná, nakoľko nepozorujeme žiadny trend vo vnútri súdnej sústavy, ktorý by umožňoval predpokladať, že súdna sústava sa s týmto problémom dokáže sama vysporiadať.“  Vypracovaná metodika predpokladá aj vypracovanie príslušnej legislatívy, čím by sa zabezpečila a podporila mobilita sudcov a vytvoril by sa tak pružnejší systém riešenia problémov v súdnej sústave (prebytok sudcov na jednom súde, nárast agendy na ďalšom súde a pod.).

„Stanovenie jasných pravidiel a princípov určovania počtu voľných miest sudcov prispieva najmä k transparentnému prideľovaniu miest sudcov na súdy, a to na základe dát a zváženia objektívnych skutočností. Určovanie voľných miest sudcov podľa jasných pravidiel je nástrojom na primerané a rovnomerné distribuovanie personálnych zdrojov na súdy tak, aby boli optimálne zabezpečené, a tým bol zabezpečený aj plynulý chod súdnictva. Samozrejme, dostatočné personálne zabezpečenie súdov prispieva aj k skracovaniu prieťahov v súdnom konaní. Na to je však potrebné mať aj dostatočnú databázu kandidátov na sudcov, aby bolo možné voľné miesta obsadiť,“

doplnil hovorca ministerstva.

Ciele metodiky je možné zhrnúť nasledovne:

  • vyrovnať súdy v oblasti času potrebného na rozhodnutie, odstránenie priepastných rozdielov v dĺžke konania - zabezpečenie občanom približne rovnaký prístup k spravodlivosti,
  • určiť optimálny počet sudcov na súdoch tak, aby sa dosiahlo zefektívnenie súdnictva v súlade s princípmi „hodnota za peniaze“,
  • zefektívniť zo strednodobého hľadiska (3 roky) rozhodovaciu činnosť súdov,
  • posilniť súdy pre dosiahnutie úrovne priemeru najlepších 15 krajín EÚ v ukazovateli dispozičný čas (príp. priemeru SR, ak je tento cieľ ambicióznejší)

Pravidlá určovania voľného počtu sudcovských miest majú platiť od 1. júla 2020, pričom najbližšie určovanie počtu voľných miest sudcov (predpoklad september 2020) by už malo prebehnúť v súlade s novými pravidlami vyplývajúcimi z metodiky.

Detailné informácie sú dostupné na oficiálnom webe metodiky určovania počtu sudcov http://web.ac-mssr.sk/metodika-pocty-sudcov/.