Od roku 2020 môžu rodinní príslušníci legálne vypomáhať aj v jednoosobových s.r.o.

Bratislava – 23.1.2020 -  Od 1.1.2020 vstúpila do účinnosti novela Zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Doposiaľ mohli rodinní príslušníci pracovať len pre fyzické osoby – podnikateľov. Po novelizácii zákona sa však výnimka rozšírila aj na spoločnosti s ručením obmedzeným, ak majú najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou. Advokátka Simona Klučiarová z advokátskej kancelárie Accace Legal, o.z., objasňuje, aké podmienky pri tom musíte splniť a na čo si treba dávať pozor.

Redakcia 10. 02. 2020 3 min.

Možnosti výkonu práce rodinných príslušníkov v jednoosobových s. r. o.

Za nelegálnu prácu (t.j. prácu bez pracovnej zmluvy/dohody) sa nepovažuje výkon práce príbuzným v priamom rade (rodičia, starí rodičia, deti, vnúčatá), súrodencom alebo manželom jediného spoločníka spoločnosti, pokiaľ je tento rodinný príslušník podnikateľa buď dôchodkovo poistený alebo poberateľom dôchodku alebo je žiakom, či študentom vysokej školy mladším ako 26 rokov.

To znamená, že pre Vás nemôže pracovať akýkoľvek rodinný príslušník, ale len taký, ktorý spĺňa uvedené podmienky, t.j. je zamestnanec alebo živnostník, ktorý má povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, alebo ide o dôchodcu, žiaka, prípadne študenta, za ktorých hradí poistné štát. Nemôže to však byť napr. nezamestnaný súrodenec.

„V tomto prípade nemusí byť medzi spoločnosťou a takouto osobou uzatvorená pracovná zmluva ani dohoda o výkone práce/brigádnickej práci študentov a keďže sa jedná o tzv. rodinnú výpomoc, práca je vykonávaná bez nároku na odmenu. Nesmie teda ísť o výkon závislej práce – v takom prípade by už musel byť medzi stranami zakladaný riadny pracovnoprávny vzťah,“ dopĺňa S. Klučiarová.

Je potrebné upozorniť na to, že zákonná výnimka sa nevzťahuje na iných príbuzných, teda napr. sesternice, strýkov, svokrovcov alebo švagrovcov.

Zmeny v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Výnimka sa tak od roku 2020 rozšírila zo živnostníkov aj na spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou.

Novela zákona nijako neobmedzuje počet zamestnancov alebo konateľov, ktorých môže mať takáto spoločnosť. Ak by však spoločnosť zvýšila počet spoločníkov na dvoch a viac, túto výnimku si už nemôže uplatniť.

Krok k zrovnoprávneniu živnostníkov a jednoosobových s.r.o.

Dôvodom na novelizáciu zákona bolo v tomto prípade predovšetkým úsilie zákonodarcu zrovnoprávniť  jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a živnostníkov, keďže vo svojej podstate ide o obdobný prípad, teda fyzickú osobu-podnikateľa, na ktorú sa výnimka z nelegálneho zamestnávania už vzťahovala.

Advokátka S. Klučiarová považuje tento krok za značne ústretový najmä voči drobným podnikateľom. V prípade, že doposiaľ museli napr. kvôli svojej chorobe zavrieť prevádzku, pretože ich nemal kto zastúpiť, vďaka tejto výnimke tak už nebudú musieť robiť. „Je však potrebné uvedomiť si, že takouto rodinnou výpomocou nie je možné nahrádzať riadny pracovnoprávny vzťah a podnikateľ nemôže za takúto prácu vyplácať rodinnému príslušníkovi žiadnu odmenu,“ upozorňuje S. Klučiarová.

O spoločnosti Accace

Accace je medzinárodným poskytovateľom poradenských služieb a kompletného outsourcingu v oblasti spracovania účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva. S viac ako 550 zamestnancami a 2 000 klientmi sa Accace radí medzi popredných poskytovateľov poradenských služieb nielen na Slovensku ale aj v regióne strednej a východnej Európy. Právne služby poskytuje Accace prostredníctvom vlastnej advokátskej kancelárie Accace Legal. Advokátska kancelária Accace Legal poskytuje právne služby slovenským aj zahraničným subjektom vo všetkých oblastiach práva, najmä však v oblasti obchodného, občianskeho, správneho práva a pracovného práva.

Autor: Simona Klučiarová, advokátska kancelária Accace Legal

  • Súvisiace právne predpisy