Odklad splatnosti poistného a nové splatnosti odložených odvodov

Sociálna poisťovňa dáva do pozornosti možnosť odkladu splatnosti poistného za máj 2021 a nové splatnosti už odložených sociálnych odvodov. V dnešnom článku sa dočítate, na koho sa odloženie splatnosti vzťahuje a ako o neho požiadať.

Martina Vanc 24. 05. 2021 2 min.

Odklad poistného

Na základe schváleného nariadenia vlády SR môžu zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) odložiť splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiac máj 2021 až do 31. decembra 2023. Tento odklad sa týka:

 • zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a
 • povinne poistených SZČO,

ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci klesol o 40% a viac.

Preukázanie splnenia podmienok odkladu splatnosti poistného za mesiac máj 2021 sa bude dokladovať čestným vyhlásením, ktoré aktuálne Sociálna poisťovňa pripravuje vo forme elektronického formulára. V ňom odvádzateľ poistného oznámi pokles obratu, resp. príjmu z podnikania. Elektronická forma má zabezpečiť rýchlu spätnú väzbu o spracovaní požiadavky predĺženia splatnosti poistného. Odvádzateľ, ktorý nemá prístup k internetu, môže formulár doručiť Sociálnej poisťovni aj v listinnej podobe.

Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnancov (za máj 2021) sa nemení.

Nové splatnosti odložených sociálnych odvodov

Vláda SR schválila aj posunutie splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiace marec, máj, jún, júl, december 2020 a za mesiace január, február, marec a apríl 2021. Pôvodne mali zamestnávatelia a SZČO uhradiť odložené poistné do 30. júna 2021, nové nariadenie vlády však túto lehotu postupne posúva o 3 mesiace až do roku 2023.

Nové lehoty splatnosti sú:

 • za marec 2020 do 30. septembra 2021

 • za máj 2020 do 31. decembra 2021

 • za jún 2020 do 31. marca 2022

 • za júl 2020 do 30. júna 2022

 • za december 2020 do 30. septembra 2022

 • za január 2021 do 31. decembra 2022

 • za február 2021 do 31. marca 2023

 • za marec 2021 do 30. júna 2023

 • za apríl 2021 do 30. septembra 2023

Odvádzatelia, ktorí už predložili Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie preukazujúce splnenie podmienok potrebné pre odklad splatnosti poistného, nemusia Sociálnej poisťovni predkladať ďalšie čestné vyhlásenie ani žiadne iné dokumenty. K predĺženiu lehoty splatnosti dôjde automaticky.

Sociálna poisťovňa eviduje aktuálne 35 138 podaných čestných vyhlásení o odklad poistného, pričom na sociálne poistenie zostáva uhradiť zamestnávateľmi 50 mil. eur a SZČO 1,4 mil. eur.