Odmeňovanie v prípade súbežného výkonu viacerých verejných funkcií

Ak jedna a tá istá osoba vykonáva zároveň viacero verejných funkcií, dostáva za to i viacero platov? Alebo existujú určité obmedzenia?

JUDr. Mária Dvončová 07. 02. 2018 4 min.

V predchádzajúcom článku venovanom kumulácii verejných funkcií sme načrtli, ktoré verejné funkcie môžu byť výkonávané zároveň jednou a tou istou osobou a pri ktorých funkciách existujú zákonné obmedzenia ich kumulácie. V dnešnom článku zodpovieme otázku ako je to s odmeňovaním, resp. poberaním platu za výkon týchto funkcíí. Bude poberať osoba plat za každú výkonávanú funkciu alebo existuje určité obmedzenie i v tomto prípade?

Novela, ktorá zastavila niekoľkonásobné poberanie odmien za výkon funkcií

Až do prijatia novely zákona č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v platnom znení („zákon o platových pomeroch“), konkrétne zákona č. 32/2015 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony („novela“) bolo možné v prípade kumulácie verejných funkcií poberanie viacerých platov z verejných finacií.

Uvedená novela sa dotýkala nielen odmeny poslancov Národnej rady SR, ale novelizovala i ďalšie právne predpisy upravujúce právne postavenie osob pôsobiacich vo verejnej správe, a tak zamedzila dvojitým, prípadne trojitým odmenám za výkon funkcie.

1. Poslanci Národnej rady SR

Podľa § 2 ods. 4 zákona o platových pomeroch,  ak poslanec vykonáva aj inú funkciu za výkon ktorej mu vzniká nárok na príjem z verejných prostriedkov, patrí mu počas poberania platu poslanca za výkon každej inej funkcie príjem najviac v sume minimálnej mzdy.

Ide napríklad o prípady, kedy je poslanec Národnej rady SR súčasne i predsedom samosprávneho kraja, starostom obce, primátorom mesta alebo poslancom zastupiteľstva samosprávneho kraja atď.

2. Riaditelia štátnych podnikov

Podľa § 19 ods. 8 druhá veta zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v platnom znení, ak riaditeľovi štátneho podniku patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí riaditeľovi plat podľa §19 ods. 8 prvej vety vyššie uvedeného zákona najviac v sume minimálnej mzdy. 

3. Starostovia obcí a primátori miest

Podľa § 3 ods. 1 druhá veta zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ak starostovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí starostovi plat najviac v sume minimálnej mzdy

4. Poslanci VÚC

Podľa 12 ods. 7 a 8 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územních celkov (samosprávnych krajoch) v platnom znení, ak poslancovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí poslancovi odmena (podľa odseku 4 alebo odseku 6)
najviac v sume minimálnej mzdy. Ak poslancovi patrí aj plat starostu obce alebo primátora mesta, alebo ich zástupcov, počas poberania platu starostu obce alebo primátora mesta, alebo ich zástupcov patrí poslancovi odmena (podľa odseku 4 alebo odseku 6) najviac v sume minimálnej mzdy.

5. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne a súčasne poslanec Národnej rady SR

Mzdu a postavenie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne upravuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení. Podľa § 122 ods 6 tretia veta predmetného zákona, v prípade ak generálnemu riaditeľovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí generálnemu riaditeľovi mesačne mzda v sume minimálnej mzdy.

6. Zamestnanci vo verejnej správe

Odmeňovanie zamestnancov vo verejnej správe upravuje predovšetkým zákon č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 4 ods. 8 predmetného zákona, ak zamestnancovi vykonávajúcemu funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo vedúcemu zamestnancovi, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, patrí mu počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky plat najviac v sume minimálnej mzdy.

7. Generálny riaditeľ Tlačovej agentury Slovenskej republiky a súčasne poslanec Národnej rady SR

Mzdu a postavenie generálneho riaditeľa Tlačovej agentury Slovenskej republikyupravuje zákon č. 385/2008 Z.z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov. Podľa § 13 ods. 3 uvedeného zákona, ak generálnemu riaditeľovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí generálnemu riaditeľovi mesačná mzda najviac v sume minimálnej mzdy. 

Záver

V súčasnosti vykonáva množstvo osôb viacero verejných funkcií súbežne. Napríklad i v Národnej rade SR sedí aktuálne viacero starostov obcí, primátorov miest, prípadne iných verejných funkcionárov. Platovým obmedzením je v podstate  redukcia odmeny za ďalšiu  vykonávanú funkciu na úroveň minimálnej mzdy. Návrhy novely zákona, ktorými by boli rozšírené ďalšie obmedzenia subežného vykonávania verejných funkcií neboli doteraz v rámci legislatívneho procesu úspešné.