Odmietnutie dedičstva: Akou formou a v akej lehote?

Za akých podmienok môže dedič odmietnuť dedičstvo? V akej lehote a akou formou? V ktorých prípadoch obvykle dedičia odmietajú dedičstvo?

JUDr. Mária Dvončová 14. 03. 2018 4 min.

Možnosť dediť a očakávanie prípadného dedičstva nemusí vždy predstavovať potešujúcu záležitosť. V určitých prípadoch môže dedenie pre dediča predstavovať záťaž, a to časovú, finančnú, prípadne psychickú. Práve preto dedičia častokrát zvažujú možnosť dedičstvo odmietnuť, prípadne spôsob ako prináležiace dedičstvo nenadobudnúť.

Úpravu dedičského konania nachádzame v ustanoveniach § 460 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Z akých dôvodov chcú obvykle dedičia dedičstvo odmietnuť?

  1. Ak je dedičstvo predĺžené. Predĺžené dedičstvo znamená, že dlhy poručiteľa prevyšujú jeho majetok.
  2. Ak predmet dedičstva nie je pre dediča zaujímavý, prípadne by mu jeho nadobudnutie spôsobilo problémy. Z praxe, napríklad ak sa dedič má stať vlastníkom podielov na pozemkoch, kde je veľa podielových spoluvlastníkov, podiely sú malé.
  3. Osobné konflikty medzi poručiteľom a dedičom. V niektorých prípadoch dedič vzhľadom na osobné konflikty s poručiteľom nemá záujem od poručiteľa nič nadobudnúť.

Podmienky odmietnutia dedičstva

  • V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že dedič má právo odmietnuť dedičstvo, ide o jeho možnosť.
  • Ak už dedič uskutočnil vyhlásenie o odmietnutí dedičstva, nemôže toto vyhlásenie odvolať. Súčasne ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta, nie je možné toto vyhlásenie odvolať. I do budúcna, keby sa objavil po poručiteľovi ďalší majetok, dedič už nebude dediť.
  • Nie je možné odmietnuť iba časť dedičstva. Zároveň k vyhláseniu o odmietnutí dedičstva nie je možné pripájať podmienky alebo výhrady. V prípade, ak dedič uskutoční takéto vyhlásenie o odmietnutí dedičstva, nebude mať toto vyhlásenie právne účinky.

Nepremeškajte lehotu, vyhlásenie o odmietnutí urobte v správnej forme

LEHOTA: Podľa § 464 Občianskeho zákonníka, vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Súd je oprávnený túto lehotu predĺžiť, z dôležitých dôvodov.

FORMA: Dedič má možnosť dedičstvo odmietnuť formou vyhlásenia o odmietnutí dedičstva, a to

  1. ústne na súde resp, pred notárom, ktorý prejednáva dedičstvo, obvykle na prvom sedení u notára alebo
  2. súdu (notárovi) zaslaným písomným vyhlásením.

ZASTÚPENIE: Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva možno urobiť osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu. V prípade, ak je dedič zastúpený a chce, aby jeho zástupca dedičstvo v jeho mene odmietol vyššie uvedenou formou, je potrebné zástupcu v plnomocenstve k tomuto úkonu výslovne splnomocniť.

 

Na neznámeho dediča alebo na dediča, ktorého pobyt nie je známy, ktorý bol o svojom dedičskom práve upovedomený vyhláškou súdu a ktorý v určenej lehote nedal o sebe vedieť, sa pri prejednaní dedičstva neprihliada. Jeho opatrovník nemôže vyhlásenie o odmietnutí či neodmietnutí dedičstva urobiť.

Kedy dedič nemôže odmietnuť dedičstvo

Podľa § 465 Občianskeho zákonníka, dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť.

Počínaním, ktorým dal dedič najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť sa podľa ustálenej judikatúry súdov rozumie také správane dediča, ktorým sa k majetku poručiteľa alebo k jeho časti prejavuje ako jeho vlastník alebo z neho je inak nepochybné, že hodlá ako dedič vstúpiť do poručiteľových práv a povinností, poprípade, že vystupuje ako osoba, ktorej svedčí dedičské právo po poručiteľovi. Kedy ide o počínanie dediča v zmysle § 465 Občianskeho zákonníka závisí na posúdení individuálnych okolností konkrétneho prípadu. (rozsudok Krajského súdu v Prešove sp. zn. 7Co/169/2013 zo dňa 24.02.2014).

Ďalšou možnosťou je dohoda dedičov

Podľa§ 482 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka,  ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou. Ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli.

Podľa § 483 Občianskeho zákonníka, ak nedôjde k dohode, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané.

Dávame do pozornosti i vyššie citované zákonné ustanovenia, ktoré predstavujú v podstate ďalší spôsob ako sa môže dedič vzdať svojho dedičského podielu, t.j. keď nemá záujem dediť. Ide o dohodu dedičov, kedy môže dedič prenechať svoj  dedičský podiel inému dedičovi alebo dedičom,  a to za odplatu alebo bezodplatne.  V tomto prípade, sa na neho na rozdiel od dediča, ktorý dedičstvo odmietol, hľadí na neho i naďalej ako na dediča, predovšetkým v prípade ak by sa objavil v budúcnosti ďalší majetok po poručiteľovi.