Odporúčania postupu pri zrušených letoch, dovolenkách a akceptácii voucherov

Dňa 14. mája 2020 bolo v úradnom vestníku Európskej únie zverejnené dlho-očakávané odporúčanie Európskej komisie 2020/648 týkajúce sa poukazov ponúkaných pasažierom a cestujúcim ako alternatívnu náhradu za zrušené balíky cestovných služieb a dopravné služby v súvislosti s pandémiou COVID-19 (ďalej len „Odporúčanie“).

Martina Vanc 09. 06. 2020 3 min.

Vzhľadom na vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorým bolo ochorenie COVID-19 označené najprv 30. januára 2020 za ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu a následne 11. marca 2020 za pandémiu, bol negatívny dopad na medzinárodnú dopravu značný a situácia naďalej nie je priaznivá. Obmedzené boli prejazdy cez hraničné priechody, v určitých prípadoch bola obmedzená aj vnútroštátna preprava. Uvedené má za následok zrušenie mnohých dovolenkových zájazdov a letov, čo má zároveň závažný ekonomický dopad na poskytovateľov služieb v oblasti cestovného ruchu. „V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka odvetvia cestovania a cestovného ruchu v Únii vykazujú zníženie počtu rezervácií v rozmedzí od 60 % do 90 %. Žiadosti cestujúcich o vrátenie peňazí v dôsledku zrušených ciest zďaleka presahujú počty nových rezervácií. Podľa predbežných odhadov Európskeho združenia cestovných kancelárií a cestových agentúr (ECTAA) môže pandémia COVID-19 v prvom štvrťroku 2020 spôsobiť stratu vo výške 30 miliárd EUR (mínus 60 %) a v druhom štvrťroku 46 miliárd EUR (mínus 90 %) v porovnaní s očakávaným obratom na základe predchádzajúcich rokov.“[1] uvádza samotné Odporúčanie.

Čo robiť v prípade, že môj let/zájazd/dovolenka boli zrušené? V úvode je potrebné povedať, že všetky predpisy Únie o právach cestujúcich[2], ktoré stanovujú práva cestujúcich v prípade zrušenia dopravy, sú stále platné. Podľa nich ak dopravca zruší let alebo zájazd, je povinný ponúknuť cestujúcim na výber medzi vrátením peňazí alebo presmerovaním. V prípade, ak si cestujúci vyberie možnosť vrátenia peňazí, plná cena má byť vrátená od podania žiadosti cestujúcim do

  • 7 dní v prípade leteckej, námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy,
  • 14 dní v prípade autobusovej a autokarovej dopravy,
  • 1 mesiaca v prípade železničnej dopravy.

Vrátiť finančné prostriedky prostredníctvom poukazu môže dopravca jedine so súhlasom cestujúceho, inak musí mať náhrada finančnú podobu.

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2015/2302, ak je cesta zrušená v dôsledku „neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností“, majú cestujúci právo na vrátenie všetkých platieb za cestovné služby do 14 dní od  ukončenia zmluvy s organizátorom. Rovnako ako pri preprave, organizátor môže cestujúcim ponúknuť ako náhradu poukaz, avšak cestujúci nie je povinný s takouto náhradou súhlasiť. 

Komisia v Odporúčaní zdôrazňuje, že cestujúci má právo vybrať si medzi náhradou v hotovosti a náhradou vo forme poukazu a zároveň potvrdzuje, že cestujúci má nárok na vrátenie plnej ceny. Zároveň si však Komisia uvedomuje neudržateľnú ekonomickú situáciu v oblasti cestovného ruchu a dopravy. Finančná záťaž spojená s vrátením platieb cestujúcim môže viesť k likvidite organizátorov a dopravcov, čím sa zvyšuje riziko, že mnohí cestujúci by nedostali náhradu, nakoľko ich nároky nie sú chránené. Podľa Komisie by uvedený problém mohlo riešiť „zatraktívnenie poukazov“ ako alternatívy k vráteniu peňazí, čím by sa zabezpečila zvýšená akceptácia zo strany cestujúcich. Uvedené by mohlo zmierniť likviditu dopravcov a organizátorov, čím by sa zároveň zabezpečila ak ochrana cestujúcich, nakoľko by subjekt, ktorý im má poskytnúť služby, stále existoval. Komisia navrhuje, aby bola zriadená ochrana pred platobnou neschopnosťou organizátora alebo dopravcu prostredníctvom verejného alebo súkromného sektora. Zároveň odporúča členským štátom prijatie systému na podporu prevádzkovateľov v oblasti cestovného ruchu a dopravy.

Zo širšieho ekonomického pohľadu (najmä s ohľadom na prevenciu likvidity – krachu) je rozumnejšie prijať od organizátora alebo dopravcu ako náhradu poukaz. Tieto poukazy sú zväčša platné 12 mesiacov. Rovnako aj Komisia odporúča minimálnu platnosť 12 mesiacov a poistenie poukazov, je však otázne, k akým opatreniam pristúpia členské štáty. Netreba však zabúdať, že je na zvážení každého jedného  cestujúceho, ktorá forma náhrady mu viac vyhovuje a ktorú sa rozhodne využiť.