Porovnanie dĺžky praxe advokátskych koncipientov v SR a členských štátoch EÚ

Akú dĺžku advokátskej praxe koncipientov majú iné členské štáty EÚ a aké sú hlavné argumenty pre jej zmenu?

Snahy o opätovné skrátenie praxe koncipientov

Aj tento rok sa skupina poslancov snažila skrátiť dĺžku praxe koncipientov. Aké dôvody uvádzajú v návrhu zákona tentokrát?

Navrhujú sa zmeny pre advokátskych koncipientov

Začiatkom júla 2015 predložil poslanec Kadúc návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o advokácii a zákon o živnostenskom podnikaní. Prečítajte si, čo poslanec navrhuje.

inšpekcie PÚ

Advokátska komora vyzýva aj prostredníctvom listu Protimonopolný úrad na dodržiavanie zákona, konkrétne na dodržiavanie práva na právnu pomoc pri výkone tzv. inšpekcií úradu podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže.