# bezpodielove spoluvlastnictvo

Okresný súd v Nitre rozhodoval o návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Navrhovateľom bola manželka, ktorej manžel síce mal oprávnenie na podnikanie, ale toto bolo pred začatím konania pozastavené. Nezodpovedanou otázkou tak zostávalo, či možno ustanovenie Občianskeho zákonníka oprávňujúce na zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov aplikovať aj na tento prípad.

24. 03. 2021 5 min. Martina Beňovská

Rokmi budovaná doktrína a ustálená rozhodovacia prax o tom, že nejde o spoločnú vec, ak si jeden z manželov berie pôžičku, úver, či preberá ručenie, uznáva dlhy alebo pristupuje k záväzkom tretích osôb, a teda súhlas druhého z manželov v takýchto prípadoch potrebný nie je, možno čelí novým výzvam. V tomto príspevku predkladáme unikátny pohľad Ústavného súdu SR prezentovaný v náleze, sp. zn. I. ÚS 26/2010.

12. 12. 2017 4 min. Dominika Cukerová

Inštitút predmanželských zmlúv je uznávaný a rozšírený v západnej Európe a v USA a pred niekoľkými rokmi bol zavedený aj v Česku. Na Slovensku však nateraz stroskotal na slovenskej politickej realite. Na druhej strane, už platný a účinný Občiansky zákonník umožňuje obmedziť majetkové spoločenstvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, dohodou pripomínajúcou predmanželské zmluvy.

12. 12. 2013 5 min. Redakcia