# BSM

Okresný súd v Nitre rozhodoval o návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Navrhovateľom bola manželka, ktorej manžel síce mal oprávnenie na podnikanie, ale toto bolo pred začatím konania pozastavené. Nezodpovedanou otázkou tak zostávalo, či možno ustanovenie Občianskeho zákonníka oprávňujúce na zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov aplikovať aj na tento prípad.

24. 03. 2021 5 min. Martina Beňovská

Právna úprava v § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka vychádza z princípu nedielnosti bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dôsledkom čoho je, že tretie osoby môžu svoj nárok uspokojiť aj z majetku, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva. Čo však v prípade, ak počas exekučného konania zanikne BSM? Najvyšší súd SR prináša vysvetlenie následkov zániku a vyporiadania BSM na prebiehajúce exekučné konanie vo svojom Uznesení z 29. marca 2016 sp. zn. 1 Cdo 257/2012.

10. 01. 2018 3 min. Dominika Cukerová

V aplikačnej praxi je preferovaným právnym mechanizmom vyporiadania majetkových vzťahov bývalých manželov dohoda. Právna úprava dohody o vyporiadani bezpodielového spoluvlastníctva manželov je obsiahnutá v § 149 až 150 Občianskeho zákonníka pomerne stabilne, nakoľko nie je predmetom častých legislatívnych zmien. Napriek uvedenej stabilite a nemennosti právnej úpravy dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov však bojuje aplikačná prax s mnohými nejasnosťami, pričom na niektoré z nich poukážeme v tomto príspevku.

27. 12. 2017 6 min. Dominika Cukerová

Predposledný májový týždeň sa pre podaktorých začal v študentskom duchu. V Bratislave sa totižto konal seminár venovaný problematike Vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov v konkurznom a exekučnom konaní.

27. 05. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Bezpodielové spoluvlastníctvo je majetkové spoločenstvo manželov, ktoré vzniká uzavretím manželstva podľa slovenského práva. Existencia osobitného majetkového spoločenstva je viazaná na trvanie manželského zväzku. Občiansky zákonník však pripúšťa výnimky a v prípade, keď trvanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov odporuje dobrým mravom, umožňuje jeho zrušenie už počas trvania manželstva.     

15. 12. 2013 5 min. Redakcia