# Civilný sporový poriadok

Od júla 2016 nastali novinky aj v iných úkonoch ako inštitúte žaloby, ktoré uskutočňujú v civilnom spore strany konania.

20. 09. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Tento príspevok sa bude zaoberať zmenami, ktoré nastali v inštitúte predvolania a procesných lehôt.

20. 09. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Inštitút doručovania písomností v novom civilnom konaní si rovnako zaslúži osobitnú pozornosť.

15. 08. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Tento článok nadvädezuje na novinky v civilnom procese. Bude sa zaoberať zmenami v inštitúte iných subjektov konania a procesných úkonov súdu.

15. 08. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

V novinkách sa venujeme vybraným zmenám, ktoré prinieslo prijatie Civilného sporového poriadku.

15. 08. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Určité zmeny nastali aj v oblasti účastníkov konania (po novom strany), v možnostiach ich zmeny, zámeny alebo vystupovania osôb na jednej či druhej strane.

15. 08. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

S prijatím Civilného sporového poriadku prišli aj zmeny určovaní príslušnosti súdov.

01. 08. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Nová právna úprava v oblasti civilného práva procesného priniesla aj určité zmeny v terminológii civilného práva procesného.

18. 07. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Návrh vyhlášky reaguje na problémy aplikačnej praxe, ktoré potvrdzuje aj prípad maloletého Marka z Brehov.

13. 06. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Prijatie troch procesných kódexov si vyžaduje zavedenie určitých opatrení, pozrime sa v čom majú spočívať.

06. 12. 2015 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská