# dielo

Fotografia, ako výsledok duševnej tvorivej činnosti autora, je v zmysle Autorského zákona autorským dielom. Aké autorské práva prináležia fotografom, aké typy zmlúv môžu uzavrieť pri svojej fotografickej činnosti a ako sa môžu brániť, ak im niekto neoprávnene zasiahne do autorských práv sa dočítate v dnešnom článku.

22. 12. 2020 5 min. Martina Beňovská

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky upozorňuje na získavanie nelegálneho obsahu v online svete. Počas koronakrízy vzrástlo tzv. pirátstvo až o viac ako 33% v celosvetovom meradle.

10. 12. 2020 2 min. Redakcia

Ochrana autorských práv ťahá v dobe digitalizácie za kratší koniec a je čoraz obtiažnejšie zabezpečiť autorom diel istú exkluzivitu pri rozhodovaní o nakladaní s ich dielom. Veľmi špecifická je situácia v súvislosti s elektronickými knihami, tzv. e-books. Môžu byť takéto knihy po zakúpení voľne šírené na internete? Uplatňuje sa na ne pravidlo vyčerpania, ktoré by umožnilo ich nadobúdateľom šíriť tieto knihy verejne bez súhlasu autora? Či dokonca môže na verejnom šírení e-books zarábať aj ten, komu autorské právo ku knihám neprináleží? Aj o uvedených otázkach bude dnešný článok, v ktorom sa zameriame na jedno z posledných rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie.

 

13. 01. 2020 3 min. Martina Rievajová

Zmluva o dielo predstavuje v podnikateľskom prostredí jeden z najčastejšie využívaných zmluvných typov. O jej rozšírenosti svedčí aj fakt, že v praxi sa môžeme stretnúť s jej využitím aj pre prípady, ktoré z hľadiska obsahu nie úplne zodpovedajú tomuto zmluvnému typu, ale to už je iný príbeh.

26. 09. 2018 4 min. Dominika Cukerová

Obchodný zákonník viaže vznik práva na zaplatenie ceny diela na splnenie povinnosti vykonať dielo (§ 548 ods. 2), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Aplikácia uvedeného pravidla v stavebnej praxi býva skôr výnimočná, nakoľko zmluvné strany si v zmluve o dielo pravidelne detailne upravujú podmienky vzniku nároku zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela. V tomto príspevku sa budeme venovať vybraným súdnym rozhodnutiam, ktoré posudzovali otázku vzniku práva zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela. 

22. 01. 2018 4 min. Dominika Cukerová

Tento článok predstavuje pokračovanie problematiky zmluvy o dielo v medzinárodnom prostredí. Asi najznámejšie štandardizované vzory, ktoré zastrešujú zmluvy o dielo sú vydané Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) a práve nim je venovaná pozornosť aj v tomto článku.

13. 02. 2013 4 min. Ladislav Záhumenský

Pre potreby výstavby neexistuje v slovenskom právnom poriadku špecifická, pomenovaná zmluva o stavebných prácach alebo o výstavbe v zmysle, v ktorom jedna strana obejdnáva u druhej strany dodanie stavebných prác vedúcich k zhotoveniu stavby. Základ pre zmluvné dojednania, ktorých predmetom je zhotovenie stavby, by tak mala predstavovať zmluva o dielo, upravená v § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“), podľa ktorej sa sa zaväzuje objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo.

29. 01. 2013 4 min. Ladislav Záhumenský