# dražba

V prvom čítaní bol poslancami NR SR schválený návrh zákona, ktorý mení pravidlá vydržania pozemkov. Podľa Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré je predkladateľom tejto novely, ide o ďalšiu významnú zmenu pre zlepšenie prístupu k spravodlivosti a zabezpečenia efektívneho vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo vecného bremena.

22. 12. 2020 3 min. Martina Vanc

Slovenská komora exekútorov odporučila súdnym exekútorom v súvislosti s pandémiou koronavírusu pozastaviť dočasne konania dražieb i vypratávanie nehnuteľností. Takisto im neodporúča robiť v súčasnosti súpisy a zaistenia hnuteľných vecí, ani osobne doručovať písomnosti.

23. 03. 2020 1 min. Redakcia

​Rezort spravodlivosti pripravil novelu zákona o dobrovoľných dražbách. Aktuálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).

07. 08. 2019 3 min. Redakcia

Ak nájomca nesprístupní byt za účelom vyhotovenia znaleckého posudku na jeho predaj verejnou dražbou, vzniká tým dôvod pre vypovedanie nájmu zo strany prenajímateľa?

18. 02. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Vlastník neskolaudovanej stavby rodinného domu bez súpisného čísla, ktorá bola predmetom dražby, sa podaním žaloby domáhal určenia neplatnosti dražby vykonanej na návrh záložného veriteľa. Mal za to, že v čase vykonania dražby záložné právo k uvedeným nehnuteľnostiam neexistovalo a že počas dražby bola porušená zásada verejnosti dražobného procesu tým spôsobom, že bola obmedzená účasť verejnosti na dražbe uzamknutím dražobnej miestnosti.

25. 04. 2015 10 min. Redakcia

Občiansky zákonník rozlišuje pri všeobecných spôsoboch výkonu záložného práva medzi možnosťou postupovať formou dražby alebo formou určenou v záložnej zmluve. Konkretizovaním jedného určitého spôsobu, dražby, zákonodarca jasne ukazuje, kam by sa mala uberať cesta záložného veriteľa.

22. 11. 2013 4 min. Lukáš Steiniger