# európsky súdny dvor

Právo Európskej únie dnes tvorí svojbytný a autonómny systém s vlastnými špecifickými pravidlami a vzťahmi. Tieto pravidlá ovplyvňujú celkové fungovanie práva EU, najmä jeho aplikáciu, či interpretáciu. Rovnako je nutné si uvedomiť, že právo EU dnes je významným činiteľom pri tvorbe i národnej legislatívy. Žiaľ, aplikačná prax v nových členských krajinách sa do dnešného dňa nedokázala v plnom rozsahu stotožniť s týmito neodškriepiteľnými faktami a častokrát nezohľadňuje špecifiká práva EU ako takého pri interpretácii, či aplikácii i jednoduchého práva. Tento príspevok si kladie za cieľ veľmi stručne zhrnúť podstatné momenty, ktoré si interpret práva EU, ako i interpret domáceho práva formovaného právom EU uvedomiť a zohľadniť pri svojom výklade.

16. 01. 2013 13 min. Martin Manduľák

Táto analýza poukazuje na potenciálny nesúlad čerstvého rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s nedávnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie v súvislosti s dôkazným bremenom pri daňovej kontrole a práve na odpočet dane z pridanej hodnoty. Daňovým subjektom sa preto možno vytvára nový priestor na účinnú ochranu svoju práv.

31. 08. 2012 5 min. Peter Varga

Aj keď by sa to mohlo na prvý pohľad zdať očividné, tak daňová politika členských štátov Európskej únie nie je výhradne v kompetnecii jednotlivých štátov a ich vnútornej politiky. Určité kompetencie má v tomto smere aj Európsky súdny dvor.

21. 12. 2011 7 min. Peter Varga
Strana 3 z 3