# exekučné konanie

Právna úprava v § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka vychádza z princípu nedielnosti bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dôsledkom čoho je, že tretie osoby môžu svoj nárok uspokojiť aj z majetku, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva. Čo však v prípade, ak počas exekučného konania zanikne BSM? Najvyšší súd SR prináša vysvetlenie následkov zániku a vyporiadania BSM na prebiehajúce exekučné konanie vo svojom Uznesení z 29. marca 2016 sp. zn. 1 Cdo 257/2012.

10. 01. 2018 3 min. Dominika Cukerová

Exekúcii dnes na Slovensku čelí 968 986 fyzických osôb. Viac ako polovica tohto počtu, presne 517 908 osôb, rieši jedno exekučné konanie.

07. 11. 2017 2 min. Redakcia

Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že mnohé inštitúcie vrátane štátnych sa nezapájajú do nového systému prideľovania exekúcií.

02. 11. 2017 2 min. Redakcia

​Po spustení doručovania do e-schránok pribúda ďalší dôvod, prečo je potrebné pravidelne si kontrolovať elektronickú schránku. Po 1. novembri 2017 začína pre elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie platiť tzv. „fikcia doručenia“.

23. 10. 2017 2 min. Redakcia

Služby centrálneho registra exekúcií využilo počas jeho ročnej existencie 7823 občanov. Priemerne využil každý návštevník možnosť dvoch lustrácií, teda zistení, či v ním sledovanej položke prebieha alebo neprebieha exekúcia a aké sú prípadne jej parametre.

17. 10. 2017 2 min. Redakcia

Súčasťou 21. storočia je modernizovanie a elektronizácia takmer každej oblasti spoločnosti. Tento trend neobchádza ani oblasť justície. Dôkazom toho je možnosť podávania e-žalôb, ktorá má docieliť zjednodušenie niektorých úkonov občanov voči súdom. Ako systém elektronických podaní funguje a aké sú podmienky ich podávania?

11. 10. 2017 5 min. Martin Toček

Ústavný súd Českej republiky rozhodoval o šikanóznom exekučnom návrhu, ktorému bola napriek tomu poskytnutá súdna ochrana, čo založilo porušenie práva na spravodlivý proces.

07. 10. 2017 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Dňa 29. 11. 2016 schválili poslanci Národnej Rady SR novelu Exekučného poriadku, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2017.

06. 12. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

V praxi sa môžeme stretnúť s prípadom, kedy nedostatočná špecifikácia veci, ktorá je predmetom vedenia exekučného konania spôsobí, že dôjde k ich zámene.

24. 05. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Prečítajte si o navrhovanom rozšírení vecí, ktoré nebudú podliehať exekúcii, ako aj o tom, prečo je oddôvodnená potreba novelizácie Exekučného poriadku.

26. 07. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská