# judikát

V nasledovnom spore medzi prevádzkovateľom distribučnej siete zemného plynu a podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti dochádzalo k odberu plynu aj po ukončení vzťahu založeného zmluvou o dodávke zemného plynu nájomníčkou nehnuteľnosti. Kto bol za tento neoprávnený odber podľa rozhodnutia súdu zodpovedný, sa dočítate v dnešnom článku.

14. 06. 2021 4 min. Martina Beňovská

V nasledujúcej trestnej veci posúdil súd prvého stupňa konanie obžalovaného ako trestný čin poškodzovania cudzej veci spáchaný závažnejším spôsobom konania z dôvodu, že bol podľa názoru súdu spáchaný voči všetkým spoluvlastníkom poškodenej nehnuteľnosti. Odvolacím súdom však došlo k rozdielnemu posúdeniu právnej kvalifikácie uvedeného skutku najmä s poukazom na nesprávnu aplikáciu ustanovenia Trestného zákona o priťažujúcej okolnosti.

 

08. 06. 2021 3 min. Martina Beňovská

Odvolací súd sa v nasledujúcom prípade zaoberal charakterom konania o zápise zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v súvislosti s potrebou doloženia listín, ktoré sa pri zápisoch podľa zákona o obchodnom registri štandardne vyžadujú. V čom spočíva osobitný charakter tohto konania si môžete prečítať nižšie.

07. 06. 2021 6 min. Martina Beňovská

Súdny dvor v nedávnom rozsudku skonštatoval, že právo Únie bráni tomu, aby došlo k zamietnutiu žiadosti o medzinárodnú ochranu ako neprípustnej z dôvodu, že dotknutá osoba podala predchádzajúcu žiadosť o azyl v tretej krajine, ktorá túto žiadosť zamietla.

04. 06. 2021 3 min. Martina Beňovská

V dnešnom článku sa pozrieme na jednu zo zákonných náležitostí platne uzatvorenej zmluvy a to správne označenie zmluvných strán. V prípade posudzovanom dovolacím súdom sa súdy nižšieho stupňa otázkou platnosti nájomnej zmluvy vôbec nezaoberali, čo bolo napokon dôvodom na zrušenie oboch ich rozhodnutí. Odôvodnenie dovolacieho súdu si môžete prečítať nižšie. 

03. 06. 2021 7 min. Martina Beňovská

Trestný zákon v ustanovení § 58 ods. 2 vymenúva trestné činy, pri ktorých sa páchateľom obligatórne ukladá trest prepadnutia majetku. Z jedného z takýchto trestných činov bol v nasledujúcom prípade uznaný za vinného obvinený, ktorý namietal práve uloženie trestu prepadnutia majetku ako neprimerane prísneho vzhľadom na to, že išlo o majetok, ktorý nemal súvis s predmetnou trestnou činnosťou. Ako sa k tejto argumentácii obvineného vyjadril dovolací súd sa môžete dočítať nižšie.

01. 06. 2021 4 min. Martina Beňovská

Právne Noviny vám v spolupráci so Súdnym dvorom Európskej únie prinášajú priebežný súhrn konaní a rozhodnutí Súdneho dvora EÚ.

11. 06. 2019 2 min. Redakcia

Právne Noviny vám v spolupráci so Súdnym dvorom Európskej únie prinášajú priebežný súhrn konaní a rozhodnutí Súdneho dvora EÚ.

21. 05. 2019 4 min. Redakcia

Právne Noviny vám v spolupráci so Súdnym dvorom Európskej únie prinášajú priebežný súhrn konaní a rozhodnutí Súdneho dvora EÚ.

09. 05. 2019 9 min. Redakcia

Možno sumu jednorazového finančného odškodnenia znížiť o podiel osoby, ktorá bola uznaná vinou zo spáchania predmetného násilného trestného činu? Aký je postup v prípade, ak páchateľ násilného trestného činu má súčasne postavenie poškodeného ako pozostalý manžel/ka?

27. 03. 2019 4 min. JUDr. Mária Dvončová
Strana 1 z 6