# judikatúra

Šikana na pracovisku, či už vo forme mobbingu alebo bossingu, je predmetom mnohých súdnych rozhodnutí. Prinášame stručný náhľad ako súdy v prípadoch namietanej šikany rozhodli.

24. 01. 2018 5 min. JUDr. Mária Dvončová

V dnešnom článku Vám prinášame najnovšie rozdhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, v ktorom rozhodoval o rozvode pána Raja Mamisch a pani Soha Sahyouniová, ktorí uzatvorili manželstvo v Sýrii, a v súčasnosti žijú v Nemecku. Obaja majú súčasne sýrsku a nemeckú štátnu príslušnosť.

22. 01. 2018 3 min. Redakcia

​Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol spoločne o prípadoch Drahoš a ďalší proti Slovenskej republike, Martinovičová a ďalší proti Slovenskej republike, Rauscher-Nchwalger proti Slovenskej republike, Gálfy a ďalší proti Slovenskej republike, Mišík a ďalší proti Slovenskej republike, Slávik a ďalší proti Slovenskej republike, Palinay a ďalší proti Slovenskej republike a Pitrunová a ďalší proti Slovenskej republike. Všetky prípady sa týkajú systému regulovaného nájomného.

16. 01. 2018 3 min. Redakcia

Prečítajte si najnovšie rohodnutie ústavného súdu o skúmaní podmienok na oslobodenie od súdnych poplatkov.

11. 01. 2018 3 min. Redakcia

Ak súd predbežným opatrením zakázal nehnuteľnosti predať, darovať alebo inak scudziť, je následne uzatvorená kúpna zmluva platná? Ktorým momentom dochádza k porušeniu tohto zákazu – uzatvorením zmluvy o prevode nehnuteľností alebo až prevodom vlastníctva k daným nehnuteľnostiam?

27. 12. 2017 4 min. JUDr. Mária Dvončová

Ústavný súd Českej republiky (ďalej len „ÚS ČR“) sa zaoberal prípadom, kedy zdravotne postihnuté osoby (nevidiace) podpísali zmluvu o úvere, pričom v predmetnej zmluve bol uvedený nesprávny účet, na ktorý sa malo plniť. Išlo o účet ich známeho, ktorý im pomáhal s uzavretím zmluvy o úvere. Samozrejme, peniaze od známeho už nevideli. Poďme sa na danú ústavnú sťažnosť pozrieť bližšie. 

10. 11. 2017 4 min. Redakcia

Ústavnému súdu SR bol doručený návrh Okresného súdu Žilina na začatie konania o súlade právnych predpisov týkajúci sa nesúladu ustanovenia § 42a Občianskeho zákonníka z dôvodu rozporu s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy SR. Prečo je podľa názoru všeobecného súdu predmetné ustanovenie protiústavné?

14. 10. 2017 3 min. Redakcia

Rozsudkom Najvyššieho súdu SR zo dňa 12. marca 2014, sp. zn. 3 Sži/4/2014 sa prelomovo judikovalo, že nie všetky žiadosti, ktoré orgány verejnej moci dostanú od žiadateľov sú oprávnené, resp. také, ktoré je orgán verejnej moci povinný vybaviť. 

29. 09. 2017 2 min. Redakcia

Určite jedna z najzaujímavejších otázok na poriadnu diskusiu právnikov je otázka, či má prednosť právo na slobodu prejavu alebo právo na ochranu osobnosti. Prečítajte si zaujímavé rozhodnutie Ústavného súd ČR, ktorého obsahom sú tieto práva.

22. 09. 2017 4 min. Redakcia

Novinárka Jana Teleki sa rozhodla zažalovať Slovensko kvôli šestnásť ročnému trestnému stíhaniu, predmetom ktorého bol aj trestný čin ohovárania. V roku 2013 bolo celé trestné stíhanie právoplatne zastavené. Viete, kedy sa môžete dopustiť trestného činu ohovárania a čo vám hrozí za takéto konanie?

06. 07. 2017 4 min. Kristína Jurišová