# legislatíva

Poslaneckým návrhom zákona sa Trestný zákon doplnil o nový trestný čin tzv. kybernetickej šikany. Doplnenie uvedeného trestného činu súvisí najmä s masívnym presunom pracovných a súkromných aktivít obyvateľstva do digitálneho priestoru v čase pandémie nového koronavírusu. Nižšie sa dočítate viac o skutkovej podstate nového trestného činu.

14. 06. 2021 4 min. Martina Vanc

Novelou zákona o obchodnom registri sa Ministerstvo spravodlivosti SR rozhodlo odbremeniť podnikateľov od nadbytočnej administratívnej záťaže. V spolupráci s registrovanými súdmi tak rezort spravodlivosti pristúpi k automatizovanému doplneniu identifikačných údajov do obchodného registra.

04. 06. 2021 3 min. Martina Vanc

Vláda SR schválila návrh Ministerstva spravodlivosti SR na úpravu Trestného poriadku, ktorým sa zavádzajú zmeny súvisiace s kolúznou väzbou. Bližšie o zmenách, medzi ktoré patrí aj úprava lehoty trvania väzby a stanovenie vyššieho štandardu náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby, sa dočítate v dnešnom článku.

01. 06. 2021 4 min. Martina Vanc

Od 1.5.2021 je účinná novela Civilného mimosporového poriadku, ktorá priniesla pozitívne aj negatívne zmeny vo veci získavania verejnej listiny – rozhodnutia, ktoré je obligatórnou prílohou k návrhu na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností.

31. 05. 2021 10 min. Redakcia

Za uplynulý týždeň podpísala prezidentka SR viacero zákonov. O tých najzaujímavejších sme pre vás pripravili prehľad, v ktorom sa dozviete bližšie informácie aj o možnosti výkonu volebného a hlasovacieho práva členmi komôr elektronicky, o sprístupňovaní zdravotnej dokumentácie najbližšej rodine a o zmenách v odškodňovaní obetí násilných trestných činov.

25. 05. 2021 4 min. Martina Vanc

Rezort spravodlivosti zverejnil predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa bude meniť a dopĺňať Trestný poriadok a Trestný zákon. V predbežnej informácii sa stručne zhodnocuje súčasný stav aktuálne platnej právnej úpravy a stanovujú sa základné ciele novej úpravy, pričom jej zverejnenie predpokladá zapojenie verejnosti do prípravy právneho predpisu.

20. 05. 2021 3 min. Martina Vanc

Parlament v roku 2020 neschválil 26 predložených návrhov zákonov. Prinášame Vám prehľad tých najzaujímavejších, obsah ktorých sa dozviete v dnešnom článku.

13. 01. 2021 5 min. Martina Vanc

V roku 2020 schválil parlament okrem zákonov súvisiacich s pandemickou situáciou aj mnohé iné dôležité zákony. V nasledujúcom článku poskytneme prehľad najvýznamnejších z nich.

22. 12. 2020 5 min. Martina Beňovská

Vatikánska zmluva (326/2001 Z. z.) uzavretá medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, z roku 2000, upravuje postavenie katolíckej cirkvi na Slovensku a značne zasahuje do slovenskej legislatívy. Zmluva má medzinárodný charakter čo znamená, že v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy SR patrí medzi právne akty najvyššej vnútroštátnej právnej relevancie.

21. 09. 2020 3 min. Redakcia

Parlament schválil opatrenia určené na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré predložila vláda SR. Zmeny prispejú najmä k odstráneniu zaťažujúcej legislatívnej byrokracie a pomôžu k rýchlejšiemu naštartovaniu ekonomiky po pandémii COVID-19. 

14. 07. 2020 5 min. Martina Vanc
Strana 1 z 9