# lehota

Pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) je 8. august každoročne termínom, ku ktorému prvý raz platia poistné na základe príjmov za predošlý rok.

07. 08. 2019 1 min. Redakcia

Rezort spravodlivosti pripomína zapisovaným subjektom/právnickým osobám povinnosť doplniť si údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri do konca roka 2019. Zatiaľ tak urobilo iba cca 10 % zapísaných subjektov. 

17. 07. 2019 2 min. Redakcia

Čas ako najvýznamnejšia objektívna právna skutočnosť môže byť stanovená rôznymi spôsobmi, v zásade je možné rozlíšiť číselne vyjadrenie a slovný popis. V tomto príspevku sa pokúsime priblížiť význam najčastejších slovných popisov lehôt: bezodkladne, v primeranej dobe a ihneď.

27. 03. 2018 4 min. Dominika Cukerová

Pri realizácií veľkých výstavbových projektoch je možné stretnúť sa so zmluvným dojednaním, podľa ktorého má jedna strana presne stanovenú lehotu na uplatnenie akéhokoľvek práva (bez ohľadu na právny dôvod vzniku práva) voči druhej strane so sankciou pre prípad jej nedodržania spočívajúcou v zániku práva. Je takéto zmluvné ustanovenie o zániku práva pre prípady jeho  neuplatnenia v stanovenej lehote platné možné platne dojednať v slovenskom právnom prostredí?

25. 10. 2017 4 min. Dominika Cukerová

Všeobecné súdy verzus Ústavný súd SR, tak by bolo možné pomenovať rozhodnutie nášho ochrancu ústavnosti vo veci namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu (podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky) a práva na slobodu a bezpečnosť (podľa čl. 5 ods. 1 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd). Ústavný súd SR vo veľmi dobre odôvodnenom náleze určil za protiústavnú väzbu sťažovateľa (obvineného), ktorá celkovo trvala viac než 10 rokov. 

30. 09. 2017 5 min. Redakcia

Pozrime sa na nález Ústavného súdu ČR, v ktorom rozhodoval o porušení práva na osobnú slobodu sťažovateľa v súvislosti s rozhodnutím o nariadení výkonu trestu odňatia slobody.

11. 04. 2017 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská