# nájomca

Zákon č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len ako „ Zákon“) bol a je základným a najpodstatnejším právnym predpisom v oblasti poľnohospodárskeho práva. Jeho prijatím v roku 2003 sa určili podmienky a pravidlá prenájmu poľnohospodárskej pôdy subjektom podnikajúcim v agrosektore a i keď, podobne ako každá legislatíva, nebol na 100 % dokonalý, s minimálnymi novelizáciami dosiahol svoj účel, na ktorý bol prijatý.

22. 05. 2019 5 min. JUDr. Pavol Vargaeštok

Podnetom na tento článok boli posledné udalosti odohrávajúce sa v oblasti poľnohospodárstva v Slovenskej republike, čo vyústilo do prípravy plánovania urýchlených pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach. Tento článok sa nebude zameriavať na pozitíva pozemkových úprav či ich celkovú  zákonnú úpravu, pričom ich prínos je pravdaže pre vlastníkov pozemkov v Slovenskej republike nevyvrátiteľný, ale pozornosť upriamim na negatívne dopady pozemkových úprav, a to najmä pre poľnohospodárov, pričom práve tie sú zo strany prívržencov pozemkových úprav neuvádzané a mnoho nájomcov a najmä poľnohospodárov o týchto úskaliach vykonania pozemkových úprav nemá vedomosť.

06. 05. 2019 5 min. JUDr. Pavol Vargaeštok

Denno denne sa stretávame s prípadmi, kedy nájomca potrebuje na byte, ktorý úžíva na základe nájomnej zmluvy, vykonať určité opravy. Ide o prirodzený jav súvisiaci s užívaním bytu, avšak pochopiteľne závisí aj od stavu, v akom sa byt nachádzal pri vzniku tohto vzťahu. Samozrejme pri čisto rekonštruovanom byte by mali byť náklady súvisiace s jeho bežnou údržbou minimálne a naopak pri byte, ktorého interiérové vybavenie je staršie, alebo v horšom stave, sa stretneme s vecami, ktoré si budú vyžadovať opravy častejšie. Aké má teda nájomca v tejto súvislosti práva a povinnosti?

01. 06. 2017 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Pred niekoľkými dňami sme Vás informovali, že ESĽP prijal na ďalšie konanie sťažnosť týkajúcu sa regulácie regulovaného nájomného. Dnes, t. j. 28. januára ESĽP vo veci rozhodol.

28. 01. 2014 2 min. Redakcia