# nález

Posudzovanie neplatnosti právnych úkonov je neraz veľmi zložitým procesom, vyžadujúcim dôkladné zistenie skutkového stavu a okolností prípadu. Problémom bývajú predovšetkým úkony, uzatvárane medzi laikmi, neznalými náležitostí prejavov vôle. Takáto situácia často speje k neplatnosti právneho úkonu z dôvodu jeho neurčitosti.

02. 09. 2018 3 min. Martin Toček

Ústavný súd ČR vydal nález týkajúci sa zneužitia prostriedkov, ktoré advokátovi zveril klient za účelom vybavenia povolenia obnovy konania.

14. 07. 2018 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Prečo Ústavný súd Slovenskej republiky svojim nálezom „prelomil“ právnu zásadu „nemo plus iuris“?

13. 06. 2018 3 min. JUDr. Mária Dvončová

Prečítajte si, aký má názor riaditeľ divízie ústavnej spravodlivosti zo sekretariátu Benátskej komisie a riadny člen Benátskej komisie Schnutz Rudolf Dürr na základné právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám našich piatich kandidátov na post sudcov ústavného súdu.

12. 12. 2017 2 min. Redakcia

Tak ako v právnom poriadku Slovenskej republiky, naši susedia rovnako garantujú ústavnoprávnu ochranu vlastníckeho práva, konkrétne v čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Pozrime sa, ako v tejto právnej veci rozhodol Ústavný súd Českej republiky.

09. 12. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Nález Ústavného súdu ČR, týkajúci sa starostlivosti o maloleté deti, zaujatosti sudkyne a vulgárnej kritiky na jej adresu zo strany sťažovateľa, za čo mu bola uložená poriadková pokuta.

04. 11. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Problematika náhrady trov sporového konania nie je často rozoberanou témou. Účastníci sporu sa totiž sústredia hlavne na prostriedky procesného útoku a procesnej obrany, ktoré v konaní použijú. Špecifickými sú najmä náhrady trov právneho zastúpenia a spôsob určenia ich výšky. Z dielne Ústavného súdu Slovenskej republiky len nedávno vyšiel zaujímavý nález, vnášajúci viac svetla práve do tejto oblasti.

12. 09. 2017 3 min. Martin Toček

Ústavný súd ČR rozhodoval vo veci náhrady škody za úraz na zasneženom chodníku, ktorej veci všeobecné súdy porušili právo sťažovateľa na spravodlivý proces. 

10. 01. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd ČR rozhodoval o porušení práva na slobodnú voľbu povolania pre odmietnutie vykonania zápisu advokátskeho koncipienta do Českej advokátskej komory.

30. 12. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd SR v prvom polroku 2014 rozhodoval o 447 sťažnostiach fyzických a právnických osôb, z toho v 124 prípadoch vyslovil porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (spôsobených všeobecnými súdmi). Dotknutým osobám priznal v úhrne primerané finančné zadosťučinenie vo výške 435.900 eur.

29. 07. 2014 2 min. Redakcia
Strana 1 z 2