# Národná rada

Stanovisko predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenky Praženkovej v súvislosti s jej návrhom na podanie podnetu na disciplinárne stíhania poslanca NR SR Alojza Baránika, publikované na webovom sídle Súdnej rady a prerokované na zasadnutí dňa 18.2.2019, je definujúcim dokumentom stavu mysle a charakteru rozhodujúcej časti vedenia slovenského súdnictva.

25. 02. 2019 8 min. Redakcia

Dnes 23.10.2018 o 12:00 hod prebehlo hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana KRAJNIAKA, Borisa KOLLÁRA, Adriany PČOLlNSKEJ a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1150) - prvé čítanie.

23. 10. 2018 1 min. Redakcia

Dňa 8. marca 2015 boli Národnej rade predložené dva poslanecké návrhy zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

19. 05. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská