# občianske právo

Nová právna úprava v oblasti civilného práva procesného priniesla aj určité zmeny v terminológii civilného práva procesného.

18. 07. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Návrh vyhlášky reaguje na problémy aplikačnej praxe, ktoré potvrdzuje aj prípad maloletého Marka z Brehov.

13. 06. 2016 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

V praxi sa môžeme stretnúť s prípadom, kedy nedostatočná špecifikácia veci, ktorá je predmetom vedenia exekučného konania spôsobí, že dôjde k ich zámene.

24. 05. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd Českej republiky rozhodoval o sťažnosti týkajúcej sa nedoručenia rozsudku o rozvode manželstva.

10. 02. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Privacy by Design - súkromie ako aspekt návrhu - je možné považovať za zaujímavý prístup smerujúci k tvorbe komplexného súhrnu opatrení a interných politík, ktorého cieľom je vytvorenie funkčného systému ochrany osobných údajov, ten prináša benefit aj prevádzkovateľom, pričom nemusí ísť nevyhnutne len o zaistenie dodržiavania štátom vynucovaných všeobecne záväzných regulatívnych pravidiel vyjadrených v legislatíve.

28. 01. 2016 4 min. STEINIGER | law firm

Článok sa venuje komplexnej analýze právneho stavu spojeného s využívaním kamerového systému v podmienkach súkromných osôb jednotlivcov na účely ochrany ich majetku, zdravia alebo odhaľovania kriminality. Okrem vysvetlenia najdôležitejších aspektov predmetnej problematiky sú identifikované aj jednotlivé povinnosti prevádzkovateľa kamerového informačného systému slúžiaceho na ochranu rodinného domu, resp. obydlia.

28. 01. 2016 21 min. STEINIGER | law firm

Prijatie troch procesných kódexov si vyžaduje zavedenie určitých opatrení, pozrime sa v čom majú spočívať.

06. 12. 2015 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Prečítajte si bližšie informácie o predloženom poslaneckom návrhu.

01. 11. 2015 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Prečítajte si nové informácie o verejnej konzultácii, ktorá sa uskutočňuje z iniciatívy Európskej Komisie.

06. 10. 2015 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Môže rozhodnutie súdu bez náležitého odôvodnenia založiť porušenie základného ľudského práva garantovaného Ústavou ČR?

23. 09. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská