# občianske právo

Prečítajte si nové informácie o verejnej konzultácii, ktorá sa uskutočňuje z iniciatívy Európskej Komisie.

06. 10. 2015 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Môže rozhodnutie súdu bez náležitého odôvodnenia založiť porušenie základného ľudského práva garantovaného Ústavou ČR?

23. 09. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Poslanec Národnej rady SR, Alojz Hlina navrhuje zmeny v Notárskom poriadku, ktoré sa majú dotknúť odmeňovania notárov.

07. 09. 2015 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Jednou zo základných podmienok, coditio sine qua non, pre rozhodovanie súdov v akejkoľvek právnej veci je vecná legitimácia. Samozrejme, musí byť daná ako na strane žalobcu, tak aj na strane žalovaného. Následkom tohto nedostatku je odmietnutie podania. Prečítajte si pre aké dôvody odmietol dovolanie Najvyšší súd Slovenskej republiky, vo veci určenia dediča poručiteľa.

09. 07. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Predkladateľom návrhu zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov je tentokrát Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Pozrime sa na tento návrh zákona detailnejšie.

16. 06. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Predkladaný návrh zákona o mimoriadnom jednorazovom oddlžení obyvateľstva reaguje na skutočnosť, že naša republika zlyháva v boji proti úžere a to nielen v oblasti občianskeho práva, ale aj trestnej.

10. 06. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Podľa súčasnej právnej úpravy sa tento inštitút uplatňuje v sporových konaniach, kde pochopiteľne vedľajší účastník podporuje či už odporcu alebo navrhovateľa k výslednému úspechu v konaní.

21. 05. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

V uvedenej právnej veci navrhovateľka podaným návrhom sledovala opätovné prejednanie dedičstva, nakoľko bolo zistené, že tento mal vo svojom výlučnom vlastníctve majetok, ktorý v pôvodnom dedičskom konaní nebol prejednaný.

21. 05. 2015 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky týkajúce sa namietaného porušenia práva na spravodlivý proces v zmysle Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v súvislosti so zriadením exekučného záložného práva.

20. 05. 2015 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská

V právnych vzťahoch, kde na jednej strane stojí spotrebiteľ ako fyzická osoba a na druhej strane podnikateľ, je spotrebiteľova strana považovaná vždy za tú nevýhodnejšiu a slabšiu. Aj z tohto dôvodu sa v parlamente ocitla ďalšia novela zákona o ochrane spotrebiteľa.   

12. 05. 2015 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská